Tisztelt Közgyűlés!

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.

 

 1. A pályázat célja:

 

Az önkormányzatok által fenntartott bölcsődékbe és óvodákba járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

A pályázat célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

 

Pályázati alcélok

Maximálisan igényelhető támogatás összege (mFt.)

A támogatás maximális mértéke ÉMJV adóerő-képessége alapján

(18.000-25.000 Ft/fő)*

 a) Kötelező ök. feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitás bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása,

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó - fejlesztése, felújítása,

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása

30

fejlesztési költség 85 % - a

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása

20

fejlesztési költség 75 % - a

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

40

fejlesztési költség 75 % - a

 

 1. A pályázók köre:

 

A települési önkormányzatok a támogatottak körébe tartoznak.

 

 1. A támogatás formája: Vissza nem térítendő.

 

 1. Előnyt élveznek:

 

 1. intézményfejlesztés esetén:
 • a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve
 • azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
 1. sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében:
 • a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 • több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 • építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 • a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül,
 1. belterületi utak, járdák, hidak esetében:

          azon pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

 1. A pályázat benyújtása:

 

A pályázatot 2019. május 31-én 1600 óráig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.

 1. A támogatás elbírálásáról várható miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelenlegi támogatási lehetőséget felhasználva

 „Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése” tárgyában kíván pályázatot benyújtani, mely a pályázati felhívás c) alcéljának felel meg.

A projekt az alábbi helyszíneket érinti:

 • Felső utcai járda a Múzeum sétány és Karolina utca közötti szakaszának felújítása a dr. Romics László Egészségügyi Intézmény akadálymentesített megközelíthetősége érdekében cca. 435 fm hosszon, valamint
 • Alsó utcai járda a Budai úti közlekedési csomópont (lakótelep mentén) és Karolina utca közötti szakaszának felújítása a dr. Romics László Egészségügyi Intézmény akadálymentesített megközelíthetősége érdekében cca 580 fm hosszon,

 

 

A felújításra vonatkozóan a beérkezett árajánlat alapján a felújítás összköltsége 70 373 401 Ft.

A pályázati feltételek szerint a kapható támogatás összege max. 40 millió Ft, ezért a fennmaradó 30 373 401 forintot önerőből szükséges biztosítani.

A tervezett beruházás költsége:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (max.75 %)

Önerő összege (min.25 %)

Beruházás összköltsége

c) alcél Érd Megyei Jogú Város központjában (Alsó utca, Felső utca, Béke tér) járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése

40 000 000 Ft

30 373 401 Ft

70 373 401 Ft

Összesen

40 000 000 Ft

30 373 401 Ft

70 373 401 Ft

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2019. évi pályázat benyújtását támogassa, valamint hatalmazza fel a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívásra a 81/2018. (IV.26.) határozat alapján az előző évben is pályázat benyújtására került sor Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése (2030 Érd, Felső utca, hrsz.: 22905; Alsó utca, hrsz.: 22710/2; Béke tér, hrsz.: 22552/43) tárgyában, amely pályázat 2018-ban nem nyert támogatást.

 

 1. november 9-én a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára arról tájékoztatott, hogy pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban.

 

Ezzel összefüggésben a 81/2018. (IV.26.) sz. KGY határozatban vállalt önrész összegét, 7 058 824 forintot a 2019. évi költségvetés céltartalék sorról az általános tartalék sorára szükséges visszavezetni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassa az előző évi pályázat önrészének visszavezetését az általános tartalék sorra.

 

 

 

Érd, 2019. május 23.

 

                                                                          

 

 T. Mészáros András

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

 

 1. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívásra a 81/2018. (IV.26.) határozat alapján pályázat benyújtására került sor Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése (2030 Érd, Felső utca, hrsz.: 22905; Alsó utca, hrsz.: 22710/2; Béke tér, hrsz.: 22552/43) tárgyában, mely pályázat nem nyert támogatást.

 

 1. A fentiekre tekintettel a Közgyűlés a pályázati önrészre biztosított 7 058 824 forint összegnek a céltartalék sorról a 2019. évi költségvetés általános tartalék sorára történő átcsoportosításával egyetért.

 

Határidő: 2019. május 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívásra a c) pályázati alcélnak megfelelően „Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése” (2030 Érd, Felső utca, hrsz.: 22905; Alsó utca, hrsz.: 22710/2; Béke tér, hrsz.: 22552/43) tárgyában pályázatot nyújt be.
 2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a 2019. évi költségvetés terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását.

A beruházás költségei az alábbiak szerint alakulnak:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (max. 75 %)

Önerő összege (min. 25 %)

Beruházás összköltsége

c) alcél Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok felújítása és akadálymentesítése

40 000 000 Ft

30 373 401 Ft

70 373 401 Ft

 

Határidő: a pályázat benyújtására - május 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.