Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága egyik tagjának, Bada Zoltánnak a megbízatása 2019. július 1. napján lejár.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személyből áll.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:121. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése értelmében a felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt.

Tekintettel a jelenlegi felügyelőbizottsági tag eddigi eredményes tevékenységére, javasolom, hogy a Közgyűlés további öt évre - 2019. július 2. napjától 2024. július 1. napjáig válassza meg a jelenlegi felügyelőbizottsági tagot.

 

 

Érd, 2019. május 22.

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztja 2019. július 2-től 2024.július 1-ig Bada Zoltánt.

 

  1. A Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) 15. pontja az alábbiakra módosul:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

 

 A felügyelőbizottság elnöke:

 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: 

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2017. december 22.

A megbízatás lejárta: 2022. december 22.

 

A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bada Zoltán

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. július 2.

A megbízatás lejárta: 2024. július 1.

 

Név: Percz Antal

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2014. november 10.

A megbízatás lejárta: 2019. szeptember 19.

 

A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

  1. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

  1. melléklet a _/2019. (V.30.) önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán utca 2.)

 

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

…/2019.(V.30.) alapítói határozat

 

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság felügyelőbizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra 2019. július 2. napjától 2024. július 1. napjáig Bada Zoltánt (anyja neve: Kőváry Éva Ilona, lakcíme: 2030 Érd, Tárnoki út 108/A.) választja meg.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) 15.  pontját az alábbiakra módosítja:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

 

 A felügyelőbizottság elnöke:

 

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2017. december 22.

A megbízatás lejárta: 2022. december 22.

 

A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bada Zoltán

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2019. július 2.

A megbízatás lejárta: 2024. július 1.

 

Név: Percz Antal

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2014. november 10.

A megbízatás lejárta: 2019. szeptember 19.

 

A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2019. május 30.

 

 

………..........................................

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2019. május 30. napján ellenjegyzem: