Tisztelt Közgyűlés!

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 80. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Ennek keretében:

 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és

g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.

 

Az Njt. 80. § (2) bekezdése alapján a fenti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

 

A megállapodásban az alábbiakat kell rögzíteni:

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

Érd Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzataival megkötött, érvényben lévő együttműködési megállapodások – Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, Érdi Horvát Önkormányzat, Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat – felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy új együttműködési megállapodás megkötése célszerűbb a régiek módosítása helyett, illetve megállapodás megkötése szükséges az újonnan megválasztott Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal.

 

A megállapodás-tervezetek a fentiek figyelembevételével a törvényi előírásoknak megfelelően készültek el.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési megállapodás-tervezeteket tárgyalja meg és fogadja el!

 

Érd, 2019. november 12.

 

 

 

       Dr. Csőzik László

          polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt az Érdi Horvát Önkormányzattal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

 

Mely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat (2030 Érd, Alsó u. 1. Adószám: 15731254-2-13) képviseletében: dr. Csőzik László polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), továbbá Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u. 1. adószám: 15394909-2-13) képviselője Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, másrészről az …………………..Önkormányzat (székhely: …………… Adószám:…………) képviseletében: ……………………. elnök (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

 

Szerződő felek jelen Megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, az Njtv. 80. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásával, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a beszámolási kötelezettség teljesítésével, illetve a nyilvántartási tevékenységgel és a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

 

I. A működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat részére a Polgárok Háza (Érd, Alsó u. 3.) épületében található helyiségben, megnevezett ingatlanban biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés személyi feltételeit, az Njtv. 80. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására.

A Nemzetiségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, elektronikus formában megküldi az Önkormányzat jegyzője számára a testületi ülés meghívóját a napirendi pontokkal együtt. Az Önkormányzat jegyzője, vagy – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

2.    Az Njtv. 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat az…………….. Önkormányzat számára, működésének biztosítására az 1. pontban megnevezett ingatlanban található helyiségre vonatkozóan ingyenes használati jogot biztosít.

 

3.  A nemzetiségi önkormányzat részére átadott helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, továbbá a vezetékes távbeszélő költségeit Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala viseli.

 

4.    Az 1. pontban meghatározott helyiség, jelen megállapodás függelékét képező leltáríven rögzített eszközökkel, berendezési tárgyakkal együtt kerül használatba adásra. A helyiség használatához kapcsolódó költségeket a Polgármesteri Hivatal viseli.

 

5.    A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti meg. A nemzetiségi önkormányzat a megszűnést követően a helyiséget köteles rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat birtokába visszabocsátani.

 

6.    A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használat teljes időtartama alatt a helyiséget kizárólag működésével összefüggésben, rendeltetésszerűen köteles használni, melynek ellenőrzésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata bármikor jogosult.

 

7.    A használati joggal kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.

 

8.    A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek (különösen: közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények) megtartásához e célokra alkalmas egyéb helyiséget is igényelhet. Erre vonatkozó kérelmét az igénybevétel előtt 15 nappal írásban, a Jegyzőnek kell benyújtania.

 

9.    Az Önkormányzat ezen felül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a testületi működése egyéb feltételeit. A működéssel kapcsolatos igényeket a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetőjének kell benyújtani, aki koordinálja a Polgármesteri Hivatal által – a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés c) és d) pontjában felsorolt – biztosítandó feladatokat, megteszi a szükséges intézkedéseket, továbbá nyilvántartja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntéseket. A fentiekkel kapcsolatos költségeket Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli.

 

II. A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának rendje

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési rendelete nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. A nemzetiségek költségvetését külön kell elkészíteni és határozattal elfogadni.

 

1. Költségvetés összeállítása

 

1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglaltaknak megfelelően kell összeállítani.

 

1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

 

1.3. A költségvetés elkészítéséhez szükséges, a rendelkezésre álló pénzeszközök tervezett felhasználásával kapcsolatos információkat – a vonatkozó jogszabály megjelentését követően – az elnök a költségvetés elkészítésében közreműködő Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája részére megadja. Az Iroda a költségvetési határozat tervezetét legalább öt munkanappal a képviselő-testületi ülést megelőzően, az elnök részére elektronikus úton eljuttatja.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek a központi

költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be az Áht. 24. §, illetve 26. §-ai alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított három munkanapon belül tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatal részére.

 

1.5. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaikért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nem tartozik felelősséggel.

 

1.6. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak teljes körűen tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat. A módosításról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul három munkanapon belül megküldi a Polgármesteri Hivatal részére.

 

1.7. A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája készíti el, melyet az elnök az Áht. 28. § (5) bekezdése alapján hagy jóvá, a költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) bekezdés). A nemzetiségi önkormányzat elnöke által jóváhagyott elemi költségvetésről a Polgármesteri Hivatal a jogszabályban előírt határidőn belül adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére.

 

2. A költségvetés végrehajtása

 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

 

2.2. A Njtv. 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a 12001008-01335190-00100009 számú főszámláján bonyolítja. A Nemzetiségi Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál, vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetheti főszámláját.

 

2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a mindenkor hatályos gazdálkodásával kapcsolatos, így különösen a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási szabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének és helyettesítési rendjével kapcsolatos döntéseit a Polgármesteri Hivatal számára eljuttatja, és ezen határozatokban foglaltak betartásával gazdálkodik. A kötelezettségvállalás rendjéről szóló határozat jelen megállapodás függelékét képezi.

 

2.4. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a Forrás SQL programban olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény szerint adatot szolgáltat. A Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja, hogy utalványozni csak a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek minősülő nyomtatványon lehet.

 

2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalás és utalványozás az Ávr. 52. § (7) bekezdése szerint történik, így kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget (kötelezettségvállaló), illetve jogosult utalványozásra.

 

2.6. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt a kötelezettségvállaló által meghatalmazott személy a teljesítést igazolja a számlán és az utalványrendeleten, mely igazolás alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes pénzügyi előadója érvényesíti a kiadás és bevétel összegszerűségét, a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását. Kiadás csak szabályosan kiállított (a Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére szóló) számla, és szükség esetén teljesítésigazolás, műszaki dokumentáció, illetve szerződés alapján számolható el.

 

2.7. Az Áht. és az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti 100.000,- Ft feletti kötelezettségvállalások előzetes pénzügyi ellenjegyzésére a Közgazdasági Iroda vezetője által meghatalmazott személy jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat, fedezet és kifizethetőség meglétének az ellenőrzésére irányul. Egyet nem értés esetén a pénzügyi ellenjegyző kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal 8 napon belül írásban köteles a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét értesíteni.

 

2.8. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája gondoskodik valamennyi kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről az Ávr. 56. § (1) bekezdése alapján. A kötelezettségvállalás nyilvántartására a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott forma és rend szerint kerül sor.

 

2.9. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából, a Nemzetiségi Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a felvett előleggel minden hónap utolsó napjáig, szabályos bizonylatok benyújtásával elszámol, annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel.

 

2.10. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, (ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírásokat megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat felel.

 

2.11. A költségvetés módosítás előkészítésére a nemzetiségi önkormányzat részéről az elnök, vagy a Közgazdasági Iroda erre kijelölt ügyintézője jogosult, amennyiben a költségvetési előirányzatokhoz képest a teljesítések ezt igénylik. Amennyiben az elnök a képviselő-testület döntése alapján saját hatáskörű előirányzat módosítási jogkörrel rendelkezik, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

 

2.12. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó adatainak közzétételéért. A közzététellel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján keresztül látja el.

 

2.13. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi bonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Polgármesteri Hivatal igény szerint a Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz csak a Nemzetiségi Önkormányzat ismert kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat pénzügyi adatot. A pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartásoz szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja. A pályázatok keretében biztosított források Támogatási szerződésben/Támogatói okiratban foglaltak szerinti felhasználásáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős. A támogatások nem a jogszabályokban vagy Támogatási szerződésben/Támogatói okiratban foglaltak szerinti felhasználásából eredően keletkező visszafizetési kötelezettség miatt sem az Önkormányzatot sem a Polgármesteri Hivatalt nem terheli felelősség.

 

 

III. Belső ellenőrzés

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése – a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részeként – a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

2. A gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatban a belső ellenőrzési javaslatokra az intézkedések megtétele a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának a feladata.

3.        A Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörébe tartozó belső ellenőrzési javaslatokra a szükséges intézkedések megtétele az elnök feladata.

 

 

 

IV. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok bizonylatait minden tárgyhót követő 10-éig köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának könyvelés céljából átadni.

 

2. A Polgármesteri Hivatal a könyvelést követően a jogszabályban előírt határidőig elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időszaki költségvetési jelentését és mérlegjelentését és teljesíti a Magyar Államkincstár részére szükséges adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás elkészítésének feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat a szükséges költségvetési előirányzat módosításokat határidőben elfogadja és arról a Közgazdasági Irodát tájékoztassa.

 

3. A Polgármesteri Hivatal az Áht. 91. § (3) bekezdése alapján készíti el a Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, és azt a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőzőöt munkanapon belül az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-ig.

 

4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy. A Magyar Államkincstár részére szükséges, számviteli beszámolóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget ugyancsak a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája teljesíti.

 

V. A vagyontárgyak kezelésének rendje

 

1. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó és a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája számára átadott bizonylatok szolgáltatják.

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat a tulajdonát képező, illetve a használatába adott önkormányzati vagyon használatáról, a vagyon működtetésére vonatkozó szabályokról az Njtv. 113. § c) és d) pontja alapján határozatot hoz, melyet tájékoztatásul megküld a Polgármesteri Hivatalnak.

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Polgármesteri Hivatal Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet vagy hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Polgármesteri Hivatal „Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata” alapján történik.

 

 

VI. Záró rendelkezések

 

Jelen megállapodást a felek ……………………. hatállyal kötik, ezzel egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és a ……………………. Önkormányzat között a…………………….. határozat alapján elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszti. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. A közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak az illetékes bírósághoz.

Záradék:

 

Az Együttműködési Megállapodást az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a ……………….. határozatával, a ………………….. Önkormányzat a …………………… határozatával hagyta jóvá.

 

Érd,

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

Önkormányzat képviseletében

…………………

elnök

Nemzetiségi Önkormányzat

képviseletében

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

Polgármesteri Hivatal

képviseletében