Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd, Sóskúti útról nyíló 2402/4 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút mentén építkező ingatlantulajdonosok az út elnevezésének kérelmével keresték meg önkormányzatunkat. A magánút mentén 16 db kertvárosi lakóövezetbe sorolt ingatlan található, ahogyan azt az előterjesztéshez csatolt térképmelléklet is mutatja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 14/A. § (1) bekezdése alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.  

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek nevét a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. A rendelet 4. § (1) bekezdése és 6. §-a szerint Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni, figyelemmel a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A rendelet 3.§ a) pontjának fogalommagyarázata szerint közterület az egyéb ingatlanoknak a közhasználatra átadott területrésze, tehát a tárgyi magánút is.

A rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítési feladatokat a Gazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) látja el. Az előkészítés keretében a közterület javasolt elnevezéséről a Bizottság a rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján az érintett tulajdonosok véleményét hirdetményi úton kikérte.

Az elnevezésre vonatkozó, a városban a tájékozódást megkönnyítő, un. „tematikus, alfabetikus” hagyományhoz való illeszkedés a magánutak esetén is indokolt. Az érintett magánút környékén „f” betűvel kezdődő, döntően a famunkához kapcsolódó iparos tevékenységeket jelölő utcanevek találhatók pl.: Fametsző, Favágó, Faragó utcák.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2019. november 13.

 

   Dr. Csőzik László

    polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút esetében a következő elnevezésről dönt:

 

Faműves utca: 2402/4 hrsz.

 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő: címregiszterben történő rögzítésre 15 nap

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges