Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 3. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz. A költségvetési előirányzatok polgármesteri és jegyzői hatáskörben két-két két alkalommal módosultak. 

 

  • Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat módosítások

Október hónap folyamán érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára a 1558/2019. (IX.26.) Kormányhatározat alapján biztosított, 700.000.000 Ft összegű működési támogatás, amely az Önkormányzat 2019-2020. évi feladatellátásához biztosít kiegészítő forrást, alapvetően működési célú kiadásokhoz.

Az Egészséges Budapest Program keretében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 181.400.570 Ft összegű támogatást nyert a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény orvostechnológiai eszközpark bővítése céljából, amely programhoz 20.000.000 Ft önrészt biztosított az Önkormányzat. A támogatási összeg az Önkormányzat elszámolási számlájára beérkezett. Kapcsolódó előirányzat módosításként emelkedett a működési támogatási bevétel előirányzata, a kiadási oldalon a biztosított önrésszel növelt  összeg jelent meg. A támogatásból 179.710.570 Ft összegben az Önkormányzat írja ki az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, a fennmaradó 1.690.000 Ft intézményi finanszírozásként épül be a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény költségvetésébe.

A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázat keretében 40.000.000 Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot, amelynek segítségével járdafelújítás történik majd az Alsó és Felső utcákban. 

Az önkormányzati tulajdonú, bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére 2018. évben kiírt pályázaton 400.000.000 Ft összegű támogatást nyert az Önkormányzat. A projekt célja Fenyves Parkvárosban új bölcsőde megépítése.

Az egyéb, kisebb összegű átcsoportosítások célja az előirányzatok teljesítésekhez és kötelezettségvállalásokhoz történő igazítása. Az átcsoportosítások elsősorban a Modern Városok Program előirányzatait érintették.   

Az említett módosításokon kívül a költségvetési rendelet elfogadása óta elfogadott közgyűlési döntések költségvetést érintő hatásait is szerepeltetjük a jelenlegi módosításban.

 

  • Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében átvezetésre kerültek a VEKOP -5.3.3.17.-00004 „Az Érd Diósdi út-Csaba utca csomópontjának fejlesztése” és a VEKOP-1.2.4-17-2017-00001. számú „Üzleti Infrastruktúra fejlesztés Érden” pályázati forrásokból megvalósuló projektekre vonatkozóan elszámolható célfeladatokkal kapcsolatos juttatásokhoz szükséges fedezetek. A személyi juttatások és kapcsolódó járulékok elszámolásához szükséges fedezet az Önkormányzat költségvetésében a Hivatal részére biztosított finanszírozásként, a Hivatal költségvetésében a személyi juttatások és járulékok előirányzatai emelkedéseként épülnek be a költségvetésbe.

 

  • Intézményi költségvetést érintő módosítások

Az intézmények előirányzatai tekintetében a Magyar Államkincstár által átutalt  bérkompenzáció és ágazati pótlékok beépítésén túlmenően az alábbi jelentősebb módosítások történtek:

-           A Szociális Gondozó Központra vonatkozóan az eredeti költségvetés személyi juttatások előirányzatai nem tartalmazták a kötelező bérpótlékok összegét, ennek előirányzatát biztosítottuk 3.477.017 Ft összegben. Az idősellátást biztosító tagintézményben dolgozó közalkalmazottak részére határozott idejű kereset-kiegészítés került biztosításra 2.538.000 Ft összegben. A közalkalmazottak kinevezési okmányainak felülvizsgálata során megállapításra került, hogy egyes dolgozók illetménye nem a jogszabálynak megfelelően került megállapításra, ezért visszamenőlegesen összesen 6.558.055 Ft bérkülönbözet került kifizetésre. A téves közalkalmazotti besorolások következménye, hogy a dolgozók részére megállapított jubileumi jutalom kifizetéséhez is 1.833.000 Ft plusz előirányzatot kellett biztosítani.

Az Időseket Ellátó otthonban (Topoly utca) elektromos hálózat felújítására 2.570.000 Ft került biztosításra. A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak részére az év végi jutalom kifizetéséhez plusz 17.190.250 Ft költségvetési fedezet került biztosításra. Az intézmény által benyújtott pályázatok önrészéhez 795.875 Ft fedezetet biztosított a fenntartó.

-           A dr. Romics László Egészségügyi Intézmény esetében a személyi juttatás és járulék sorok emelkednek, összesen 17.000.000 Ft-tal, amelynek fedezete OEP finanszírozási bevétel. Az önkormányzat által megnyert Egészséges Budapest Program pályázatból 1.690.000 Ft forrás került biztosításra az intézmény részére, melyből az eszközbeszerzések közbeszerzési eljárása, valamint a pályázat kommunikációs kiadásai kerülnek finanszírozásra.

-           Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény költségvetésében az alaptevékenység saját bevétele 13.000.000 Ft-tal került megemelésre a 10.31. fordulónappal fennálló követelései alapján.

Az intézmény részére az alábbi feladatok elvégzéséhez biztosít a fenntartó plusz előirányzatot:

•          Közutak üzemeltetése és karbantartása (különösen útszóró só beszerzésére)  20.000.000  Ft + áfa

•          gépjármű javítás karbantartás: 10. 000.000 Ft + áfa

•          gyalogos átkelőhelyek felújítása: 30.000.000 Ft + áfa

•          buszmegálló karbantartása, áthelyezése: 20.000. 000 Ft + áfa.

 

-           Az Intézményi Gondnokság költségvetésébe beépítésre került a vásárolt élelmezés kifizetéshez szükséges plusz költségvetési fedezet 100.000.000,-Ft összegben. A plusz költségvetési fedezet biztosításának indoka, hogy a bázis alapú költségvetés tervezésnél a tavalyi szeptember 1-jétől elfogadott nyersanyag normaemelés csak arányosan került figyelembevételre.

-           Magyar Földrajzi Múzeum részére az intézményben dolgozó közalkalmazottak részére az év végi jutalom kifizetéséhez a fenntartó plusz 1.380.625 Ft költségvetési fedezetet biztosított.

-           A Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésébe beépítésre került a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege 1.390.000 Ft összeggel, melyhez a fenntartó 2.500.000 Ft önrészt biztosított.  Az intézményben dolgozó közalkalmazottak részére az év végi jutalom kifizetéséhez a fenntartó 2.232.500 Ft költségvetési fedezetet biztosított.  A karácsonyi vásár és rendezvény megtartásához az intézmény részére 5.523.804 Ft plusz előirányzat került biztosításra.

-           A Szivárvány Óvoda részére Az intézményben dolgozó közalkalmazottak részére az év végi jutalom kifizetéséhez a fenntartó plusz 8.349.740 Ft költségvetési fedezetet biztosított.  A Kincses Óvoda közalkalmazottai részére a jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat az intézmény költségvetésébe rendelkezésre áll.

 

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

Az önkormányzat az intézmények részére a 3. számú költségvetési rendelet módosítása keretében a kötelező feladatok tekintetében 243.392.087 Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében (Magyar Földrajzi Múzeum) 1.925.413 Ft többletfinanszírozást biztosított.

Az intézmények részére biztosított plusz előirányzatokat az önkormányzat költségvetésből a fel nem használt céltartalék sorok átcsoportosításával biztosította.

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

 

A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 73.655.572.560 Ft-ra, az általános tartalék összege 123.028.172-ra növekszik.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2019. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

 

Érd, 2019. november 22.

       Dr. Csőzik László

polgármester

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (__.__.)

 

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló

5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételét 26.421.294.759 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 14.044.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 31.144.746.182 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 2.043.346.104  Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 1.922.349 Ft-ban, a bevételi főösszegét 73.655.572.560 Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait 69.626.526.419 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 2.043.346.104 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 120.028.037 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 1.865.672.000 Ft-ban, a kiadási főösszegét 73.655.572.560 Ft-ban állapítja meg.”     

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata  1.080.569.469 Ft, ebből

 

általános tartalék

   123.028.172 Ft          

céltartalék

       957.541.297  Ft.”  

 

 

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                    jegyző                                                                                    polgármester