Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Modern Városok Program keretében meghirdetett fejlesztések közé tartozik a Teleki Sámuel Általános Iskola újjáépítése, ahol a kitűzött program végrehajtása érdekében telekalakítási eljárást kellett lefolytatni.

Az intézmény tekintetében a vagyonkezelői jogot a  2013. március 21-én megkötött szerződés alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) gyakorolja, az állam köznevelési alapfeladatainak ellátáshoz önkormányzatunk az érdi 3172/1 és 3173/4 helyrajzi számú ingatlanokat adta a KLIK vagyonkezelésébe. A telekalakítás miatt változás következett be az ingatlan-nyilvántartásban, nevezetesen a 3172/1 és 3173/4   helyrajzi számok megszűntek, így jelenleg a 3166/1 hrsz és a 3166/2 szolgálja az iskola működését. Ennek megfelelően a fent hivatkozott vagyonkezelői szerződés 1.9) pontját módosítani szükséges.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján a vagyonkezelői jog alapítása – és értelemszerűen a megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása is – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

 

Érd, 2019. november 21.

                                                                                                         

 

 Dr. Csőzik László

polgármester

 

Határozati javaslat

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződést az alábbiak szerint módosítja:

 

A szerződés 1.9) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

,,1.9) Teleki Sámuel  Általános Iskola

  • Érdi 3166/1 hrsz-ú, 10723 m2 nagyságú, kivett általános iskola, 4 lakóház, 2 gazdasági épület, udvar, napközi otthon megjelölésű, természetben  Törökbálinti út 1. szám alatt található  ingatlant 1/1 arányban.”
  • Érdi, 3166/2 hrsz-ú, 749m2 nagyságú, kivett, közterület, napközi otthon megjelölésű, természetben Érd, Iparos u. 2-6. szám alatti ingatlanból 61/100 ingatlanhányadot”

 

 

Határidő: a szerződés módosítására 60 nap

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.