A közösségi költségvetés egy olyan – a képviseleti demokráciát a közvetlen demokrácia eszközeivel kiegészítő – eszköz, amely alkalmas a lakosság közélet iránti érdeklődésének a felkeltésére, az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszéd erősítésére, a lakosság igényeinek minél jobb kiszolgálását lehetővé tevő költségvetési döntések meghozatalára.

A részvételi költségvetés lehetőséget biztosít a helyi lakosok számára, hogy az önkormányzat éves költségvetésének egy meghatározott részére javaslatot tegyenek. Így megvalósulhatnak olyan projektek, melyek nagyobb anyagi ráfordítást ugyan nem feltétlenül igényelnek, viszont a település lakói számára jelentős életminőségbeli javulást hoznak. Emellett a vonatkozó módszertani ajánlásoknak köszönhetően a város vezetése közvetlen visszajelzést kap a városlakók prioritásairól, melyek mentén értékelheti saját célkitűzéseit is. Hosszú távon az állampolgárok tudatosabbá válnak, az önkormányzat reputációja pedig emelkedik. Mind a lakók közötti, mind a lakók és az önkormányzat közötti kommunikáció gazdagodik.

Előterjesztésem 1. sz. melléklete az ú.n. „Projekt Csatorna” leírása. Lényegében ez a modell működik Érd MJV Önkormányzata esetén a Batthány Terv elfogadása óta. Ebbe illeszthető új elemként a közösségi költségvetési tervezés.

A közösségi költségvetés tervezés (a továbbiakban KKT) metodikáját a 2. sz. mellékletben mutatom be. Ez a legnagyobb KKT Európában, és egyik a legrégibbeknek, sok tapasztalat gyűlt össze.

 

A közösségi költségvetési tervezés a Projekt Csatorna működése során

 

Projektjavaslatot bármely helyi lakos tehet a saját városrészére vonatkozóan egy online platformon vagy nyomtatott adatlapon keresztül, az előzetesen meghatározott kategóriákban.

 

Javaslattételre minden évben egy előre meghirdetett periódusban (pl. január-március hónapok) lehet. A beérkezett javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakemberei minősítik és előzetesen (hozzávetőlegesen) beárazzák.

 

A javaslattételi időszak után minden, az előzetesen meghatározott kritériumoknak megfelelő projektre szavazni lehet. A szavazás alapján a városrészenként legnépszerűbb projekteteket sorrendbe állítják.

 

 

 

Amennyiben a projektek összköltsége meghaladná az előzetesen meghatározott limitet, a szavazás alapján meghatározott sorrend alapján dől el, hogy a projekt ötletekből mennyi tud megvalósulni. A projektciklus zárásaként az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a projekteket – azok komplexitásától, illetve a közbeszerzési igénytől függően – 3-36 hónapon belül megvalósítják.

 

A részvételi költségvetés intézménye 30 éve ismert, megvalósítására számos nemzetközi példa létezik (a brazíliai Porto Allegro volt az első, azóta többek között Argentínában, az USÁ-ban, Nagy-Britanniában, Portugáliában, Indiában, Dél-Koreában, Kanadában és Izlandon vezették be egyes településeken). Magyarországon eddig Kispest és Budafok önkormányzatai vezették be. 

A Közgyűlésnek természetesen lehetősége van arra, hogy egyes, a közösségi költségvetési kampány során felmerült javaslatokat befogadjon és megvalósulásukról a KKT projekten kívül, a többi javaslat elbírálását meg nem várva, illetve attól függetlenül döntsön. Az első költségvetési év, amelyben a projekt során felmerülő ötletek megvalósulhatnak, várhatóan a 2020. évi lesz.

 

A KKT bevezetésére vonatkozó javaslat

 

A lakosság érdeklődésének felkeltése érdekében meg kell határozni egy olyan költségkeretet, amiben az ötleteik kidolgozásához gondolkodhatnak.  Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem az önkormányzati képviselők rendelkezésére álló, korábban már működő „Választókerületi Alapja” helyett valósulna meg, hanem ezt egészíti ki.

 

Javasolom, hogy a KKT keretösszeget a 12 választókerületet figyelembe véve évi 10-10 millió forintban, azaz összesen évente 120 millió Ft-ban határozzuk meg.

 

A bevezetés, illetve a KKT szabályok részletes kidolgozása érdekében javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek egy KKT Munkacsoport létrehozását, amelynek tagjaira javaslatot teszek:

 

1.         Simó Károly önkormányzati képviselő – elnök

2.         Gál Alex tanácsnok

3.         Balla Imre önkormányzati képviselő

 

Javaslom, hogy a munkacsoport a Közgyűlés 2019 decemberi ülésére készítsen egy javaslatot, amely a KKT szabályait tartalmazza és amelyet  2020. évi költségvetés során már figyelembe lehet venni.

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az átlátható önkormányzati működés és a lakosság igényeinek az önkormányzat fejlesztési döntéseibe való minél nagyobb bevonása érdekében kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását!

 

Érd, 2019. november 22.

 

 

                                                                                              Simó Károly

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 2020. évtől bevezeti a közösségi költségvetést (KKT).
  • A közösségi költségvetés projektekre a 2020. évi költségvetésben 120 millió forintot irányoz elő. Felkéri a Polgármestert a 2020. évi költségvetés előkészítése során ennek betervezésére.
  • A Közgyűlés egy „KKT Munkacsoportot” hoz létre, amelynek tagjai:

 

- Simó Károly önkormányzati képviselő – elnök

- Gál Alex tanácsnok

- Balla Imre önkormányzati képviselő

  • A Közgyűlés felkéri a KKT Munkacsoportot, hogy a KKT működéséről szóló szabályokat a Polgármesteri Hivatal szakembereinek bevonásával készítse el és terjessze elfogadásra a Közgyűlés elé.

 

 

Határidő:

  • 1. és 2. pont tekintetében:     2020. évi költségvetés tervezése során
  • 3. pont tekintetében:                         azonnal
  • 4. pont tekintetében:             a Közgyűlés 2019 decemberi ülése

 

Felelős:

  • 1-3. pont tekintetében:          Dr. Csőzik László polgármester
  • 4. pont tekintetében:             KKT Munkacsoport

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges