Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1301/2013/EU rendelet (ERFA) 8. cikkében foglalt rendelkezés szerint az ERFA támogatja a fenntartható városfejlesztés érdekében hozott innovatív intézkedéseket. Az Európai Bizottság évekkel ezelőtt elindította az Innovatív Városfejlesztési Tevékenységek (Urban Innovative Actions, UIA) elnevezésű kezdeményezést, amely az uniós szintű fenntartható városfejlesztésre fókuszál.

 

A támogatott projekteknek innovatívaknak kell lenniük, a leginkább érdekeltek bevonásával kell megtervezni és megvalósítani őket, további fontos követelménye az eredményorientáltság és az újító jellegű fejlesztésekre vonatkozó szemléletmód átültetése a hazai, városi viszonyokra is.

 

Az ERFA társfinanszírozása minden projekt esetében maximum 5 millió euró értékű támogatást jelent. A projekteket maximum 3 éven belül meg kell valósítani.

 

A kultúra és a kulturális örökség védelme alapvető fontosságú eszköz a regionális versenyképesség és a társadalmi kohézió szempontjából, ugyanakkor a városok és régiók identitásának kulcsfontosságú eleme is. A kulturális részvétel jelentős hatást gyakorol a lakosok életminőségére, hozzájárul jólétükhöz s ahhoz, hogy az európai és városi közösséghez tartozónak is érezzék magukat.

 

Az uniós nagy és középvárosok kulcsszerepet játszanak azzal, hogy a polgárok és a közösségek számára lehetővé teszik a kulturális és örökségi erőforrások jövőbeli szélesebb és hatékonyabb kiaknázását. A helyi körülményeket figyelembe vevő, a helyszíni adottságokra alapozó, integrált fejlesztések a fenti célokat jobban szolgálják.

 

Érd város kulturális életét Budapest közelsége rendkívüli mértékben befolyásolja, meghatározza. A fővárosi kulturális „függőség” enyhítése során fontos lenne megtalálni azokat a kitörési pontokat a sport, a kultúra, a fesztiválok és egyéb közösségi események terén, melyek helyi értékeinkre alapoznak, s ezeket közvetítik a helyi polgárság és a látogatók mind szélesebb köre felé.

 

A 21. századi kulturális élethez és kiemelkedő kulturális szolgáltatások biztosításához és az innovatív kezdeményezésekhez elengedhetetlen a közművelődési szakemberek szoros együttműködése, a városvezetői-önkormányzati pozitív hozzáállás kifejezése s egy korszerű infrastruktúra.

 

Önkormányzatunk fokozott figyelmet szentel a kulturális szolgáltatások folyamatos fejlesztésének. Nemcsak a jogszabály alapján kötelezően nyújtandó szolgáltatásokat biztosítja, hanem az itt élők és a más településekről érkező felhasználók, látogatók kultúra-fogyasztással kapcsolatos igényeit is igyekszik nyomon követni, a beazonosított igényekre pedig újszerű szolgáltatásokat tervez bevezetni.

 

A kulturális projektek folytatásaként a nagyvárosokra jellemző úgynevezett „digitális elmagányosodás” jelenségére is választ kívánunk adni. A digitális elmagányosodás veszélyeinek a munkavállaló korú felnőtt lakosság is kitett, de hosszú távon a mai fiatalok még inkább problémás korosztály. Körükben a digitális kommunikációs technológiák túlzott használata az emberi és közösségi kapcsolatok leépüléséhez vezethet.

 

Működő megoldási alternatíva lehet a célcsoport tagjaiban és közösségeiben rejlő alkotási igény/készség felkeltése, és integrációjuk kulturális termékek fogyasztásába, létrehozására, részükre kreatív szolgáltatások biztosításával, közösségépítés keretében.

 

Egy korszerű és átfogó „Innovative cultural hub” kialakításával elérhető, hogy a munkavállaló korú felnőtt lakosság aktívabb fogyasztója legyen Érd kulturális szolgáltatásainak, maga is bekapcsolódhasson kreatív, alkotó tevékenységekbe. Ennek hatására tovább fejlődik a városi kötődést is erősítő kulturális élet, fenntarthatóbbá válnak a kulturális szolgáltatások, fejleszthető az infrastruktúra, Önkormányzatunk pedig az érdi polgárság, a kulturális szolgáltatók és foglalkoztatók kulturális partnereként, a fejlesztések és együttműködések facilitátoraként tud közreműködni.

 

Az említett kreatív szolgáltatások és kapcsolódó infrastruktúrák létrehozása céljából önkormányzatunk az európai uniós Urban Innovative Actions (Innovatív Városfejlesztési Tevékenységek) című kezdeményezés 5. számú pályázati felhívására pályázatot készít elő és tervez benyújtani kulturális és más partnerek bevonásával.

 

Az Urban Innovative Actions című kezdeményezés pályázati felhívása az alábbiakat tartalmazza:

 

 • célja az, hogy lehetőséget és forrást biztosítson az európai városi önkormányzatoknak, hogy helyi partnerségben helyi kihívásokra válaszul eddig ki nem próbált újszerű megoldásokat próbáljanak ki, és hajtsanak végre;
 • témái között szerepel a „Kultúra és kulturális örökség”;
 • az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) történik a nyertes projektek finanszírozása;
 • a támogatás euró alapú;
 • a pályázat nyelve angol;
 • a támogatási intenzitás 80%-os;
 • az önrész 20%-os mértékű;
 • a benyújtási határidő: 2019. december 12., 14.00 óra.

 

Beadni tervezett pályázatunk:

 

 • címe: CIADA Érd – Culturally innovative and desirable actions – magyar nyelven: Kulturálisan innovatív és vonzó érdi akcióterv;
 • vezető partner: Érd Város Önkormányzata;
 • célja: (1) Érd kulturális alkotóköreinek, zenekarainak integrálása egy belvárosi alkotókörbe és élményközpontba; (2) a fiatal felnőtt és felnőtt korú lakosság érdeklődésének felkeltése a kulturális események és helyszínek iránt; (3) a Szepes Gyula Művelődési Központ átalakítása;
 • elsődleges célcsoportja: érdi fiatalok és felnőtt munkavállalók;
 • a projekt tervezett időszaka: 2020. július 1. – 2023. június 30. (36 hónap).
 • projekt-partnerszervezetek: a kulturális életben meghatározó szereplők, Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd Médiacentrum.

 

 

 

 

A pályázat pénzügyi adatai (maximális projektméret esetén):

 

 • maximális projektméret (elszámolható költségek alapján) (100%):      6.250.000 euró;
 • a projekt teljes ERFA támogatása (80%):                                                         5.000.000 euró.

 

A pályázati kiírás szerinti, tervezett önrész 332 forint/euró árfolyamon számított forintértéke: 415.000.000 forint. A projekt teljes összege így kb. 2 milliárd forint (2.075.000.000), melyből kb. 1,5 milliárd forint a támogatott hányad.

 

Az önrész ugyanakkor jelentős mértékben fedezhető és csökkenthető az alábbiakkal:

 

 • természetbeni hozzájárulás (pl. ingatlan, földterület);
 • a projekt megvalósításán közreműködő munkatársak projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolt bruttó illetménye és járulékai.

 

A pályázatból egy új művelődési házat, kulturális központot építenénk meg a Felső utca 9. szám alatti ingatlanon, a Pelikán sétány déli oldalán található önkormányzati tulajdonú területen, melyen a korábban a Délbuda Térségi Víziközmű Társulat székhelye, irodaépülete állt.

 

A pályázat megvalósításához az önkormányzat által rendelkezésre bocsátható az Érd, Felső utca 9. szám alatti telek, illetve a Szepes Gyula Művelődési Központ ingatlan komplexuma (ezt azonban nem érinti konkrét fejlesztés, átépítés). Az aktuális piaci értékek meghatározásához értékbecslés szükséges majd a későbbiekben.

 

A projekt további fázisaihoz egyéb forrásokat is szeretnénk keresni, illetőleg biztosítani. A jelen pályázat egy 50 férőhelyes teremgarázs és egy színház-, illetve rendezvényterem megépítésére jelenthet fedezetet, elsősorban ezek, illetve kiszolgáló helyiségeik kivitelezését célozza. A projekt bővíthető, kiegészíthető lesz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2019. december 11.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Ér Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be az Európai Bizottság által meghirdetett „Urban Innovative Actions” (Innovatív Városfejlesztési Tevékenységek) című kezdeményezés 5. számú pályázati felhívására CIADA Érd – Culturally innovative and desirable actions – magyar nyelven: Kulturálisan innovatív és vonzó érdi akcióterv címmel.

 

1. A Közgyűlés a pályázat megvalósításához rendelkezésre bocsátja a 2030 Érd, Felső utca 9. szám alatt található, 22721 helyrajzi számú ingatlant – mint fejlesztési helyszínt – és a Szepes Gyula Művelődési Központ épületegyüttesét (elsősorban mint – az új épületegyüttes átadásáig a pályázat tárgyát képező kulturális funkciókat és a pályázatban megjelölt tevékenységeket végző létesítményt).

 

2. A Közgyűlés nyertes pályázat esetén a pályázathoz kapcsolódó 20% mértékű önerőt „természetbeni hozzájárulásként”, a város közigazgatási területén fekvő ingatlanok értékével, valamint a projekt megvalósításán közreműködő munkatársak projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolt bruttó illetményével és járulékaival fedezi, illetve a város 2020., 2021., 2022. és 2023. évi költségvetésébe betervezett költségvetési forrásból biztosítja.

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges intézkedéseket, valamint jognyilatkozatokat megtegye.

 

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a pályázat megvalósításához szükséges, az érintett ingatlanokon lévő épületek helyi egyedi védettségét vizsgálja felül, és indokoltság esetén a megszüntetés érdekében a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását készítse elő.

 

 

Határidő:       a pályázat benyújtására – 2019. december 12.

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.