Tisztelt Közgyűlés!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés h-i) pontjai alapján a fenntartó többek között értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, továbbá ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

 

Az Nkt. 85. § (3) bekezdése alapján a fenntartó honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.

 

Az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019. évi pedagógiai-szakmai értékelésének alapját az alábbiak képezik:

  • pedagógiai program, házirend és a szervezeti működési szabályzat elkészítésének eljárása, a szabályzatok jogszerűsége,
  • az Érdi Kincses és az Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló,
  • az óvoda által kötelezően használt nyomtatványok ellenőrzése (csoportnapló, felvételi és mulasztási napló),
  • óvodai iratkezelés.

A fentiek áttekintését követően elkészítettük az értékelés alapjául szolgáló összefoglalókat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2019. november 29.

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2018/2019. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján megfelelőnek értékeli.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

 

Határidő: döntés továbbítására – 2020. január 10.

 

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján megfelelőnek értékeli.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

 

Határidő: döntés továbbítására – 2020. január 10.

 

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.