Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Városi Sport Egyesület 98.925.000,- Ft összegű, egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, melyben 2020. évi működése biztosítása érdekében az önkormányzat anyagi támogatását kérte.

 

Az Érd Városi Sport Egyesület önkormányzatunk területén sok mozogni vágyó fiatalnak biztosítja a labdarúgás, tollaslabda, illetve sakk sportágakban történő megmérettetés és az ez irányú edzés lehetőségét. Az egyesület célja a város fiatalságának minél szélesebb összefogása, a rendszeres sportra való nevelés, a szabadidő jó, értelmes, egészséges eltöltése.

 

 

Az ÉVSE férfi és női labdarúgó, futsal, sakk és tollaslabda szakosztályokat működtet.

 

Javaslom, hogy a szervezet 2020. évi folyamatos működéséhez az önkormányzat a kérelemben leírt összegű támogatást nyújtsa az Egyesület részére.

 

A támogatási szerződés tartalmazni fogja azokat a jogszabály által előírt feltételeket is, melyek a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának módját rendezik. A szerződésben a Támogatott inkasszó jogot biztosít valamennyi számlája tekintetében az önkormányzat számára arra az esetre, ha bármely okból kifolyólag a támogatási összeg visszafizetése válna esedékessé.

 

Támogatott természetesen kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet, és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról, a szerződésben rögzített időpontig az államháztartásról szóló törvény, illetve annak végrehajtási rendelete (Ávr.) szerinti - számlákkal és elkülönített nyilvántartással alátámasztott - beszámolót nyújt be az Önkormányzat felé. A támogatás folyósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a kérelmet benyújtó civil szervezet igazolja, hogy a beszámolóját letétbe helyezte és a támogatás folyósításának időpontjában rendelkezik köztartozásmentes adóigazolással.

 

Az Egyesületet a kérelemben leírt 98.925.000,- Ft összegből 18.925.000,- Ft összegű támogatást az önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetésének terhére kéri megállapítani.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontja alapján egyedi önkormányzati támogatás nyújtásáról 15 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén a Közgyűlés dönt.

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2019. november 28.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Szűcs Gábor

  alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 2020. évben összesen 98.925.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.

 

A Közgyűlés a támogatás összegéből 18.925.000,- Ft-ot a 2020. évi átmeneti költségvetésben biztosít, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fennmaradó összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be. 

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges