Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat. A 3. számú költségvetési rendeletmódosítás óta Polgármesteri hatáskörben 2, Jegyzői hatáskörben 2 alkalommal került sor a költségvetési előirányzatok saját hatáskörű módosítására.   

 

A költségvetési rendelet 4. számú módosítása a 2019. évi költségvetési rendeletet visszamenőlegesen, december 31-ei hatállyal módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

 

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

 

A jelenlegi költségvetési rendelet  módosítást a Magyar Államkincstár részére 2020. február 5. napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra tekintettel szükséges előirányzat átcsoportosítások indokolják. 2020. február 5. napjáig a KGR rendszerben a 2019. évi teljesítési adatokról szóló adatszolgáltatás már nem módosítható (csak külön minisztériumi engedéllyel), ezért az előirányzatokat rovat szinten már a végleges teljesítési adatokhoz kellett igazítanunk az önkormányzat, a hivatal és az intézmények szintjén egyaránt. Az előirányzatok rovatokon belüli, kormányzati funkció szerinti pontosítására a 2019. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása keretében, 2020. február hónapban kerül sor. A módosítás tartalmazza továbbá a 2019. december havi közgyűlési ülésen hozott döntések hatását is.

 

 

  • Intézményi előirányzat módosítások

 

Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2019. évi november havi bérkompenzáció,  a december havi ágazati pótlékok összege és a közcélú foglalkoztatás megvalósításához szükséges költségvetési fedezet.

 

A Szociális Gondozó Központ költségvetésében az intézmény saját bevétele az előirányzathoz képest kisebb összegben teljesült 10.868.000 Ft-tal, a kiadási oldalon a dologi előirányzatok 5.292.830,- Ft-al kerültek megemelésre, ezért az intézmény részére plusz 6.349.430,-Ft összegű finanszírozás került biztosításra.

 

A dr. Romics László Egészségügyi Intézmény költségvetésében a bevételi oldal az OEP finanszírozás terhére megemelésre került 20.036.672,- Ft-tal, ami a kiadási oldalon a közalkalmazottak részére kifizetésre kerülő plusz juttatás miatt a személyi juttatások és járulékok előirányzati sorain jelenik meg. Az intézmény dologi kiadások előirányzata 14.161.674,- Ft összeggel került megemelésre.

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységének bevétele 138.000.000,-Ft-tal megemelésre került, ami a kiadási oldalon a dologi előirányzaton jelenik meg.

 Az intézmény alaptevékenységénél 7.877.000,- Ft saját bevétel növekedés történt az előirányzathoz képest és a fenntartó 6.500.000,- Ft plusz finanszírozást biztosított az intézmény részére. A kiadási oldalon  a dologi előirányzat 48.500.000,- Ft-tal  került megemelésre, melynek fedezetét a saját bevétel, a plusz finanszírozás, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás biztosította.

 

Az Intézményi Gondnokság saját bevétele 71.677.511,- Ft összegben került megemelésre, melynek oka, hogy az intézménynek a térítési díjak tekintetében 45. 000. 000,- Ft többlet bevétele realizálódott, ezért a kiszámlázott általános forgalmi adó 11.000.000,- Ft-tal nőtt,  az általános forgalmi adó visszatérítése az eredeti előirányzathoz képest plusz 24.000.000,- Ft összegben teljesült.

Az intézmény dologi kiadási előirányzataiból a pénzforgalmi teljesítési adatokat figyelembe véve 140.865.045 Ft került elvonásra a 2019. évre biztosított forrásokból, amely a közétkeztetési kiadási előirányzatok között szerepelt. Az említett összegnek megfelelő számlák pénzforgalmi teljesítésére 2020. évben kerül sor, így a szükséges fedezet is a 2020. évi előirányzatok között került megtervezésre.

 

A Magyar Földrajzi Múzeum költségvetésében 884.840,- Ft plusz finanszírozás került biztosításra, ami a kiadási oldalon a személyi juttatások kifizetéséhez biztosít fedezetet.

 

 A Csuka Zoltán Városi Könyvtár költségvetéséből 8.324.585,- Ft előirányzat került elvonásra, mivel a személyi juttatások és dologi kiadási soron biztosított előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra az év folyamán. 

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésében plusz 756.266,- Ft finanszírozás került biztosításra, ami a kiadási oldalon a személyi juttatások kifizetéséhez biztosít fedezetet.

 

A Szivárvány Óvoda költségvetéséből 4.258.096,-Ft előirányzat került elvonásra, mivel a beruházási soron biztosított előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra az év folyamán. 

A Kincses Óvoda költségvetéséből 2.788.866,- Ft előirányzat került elvonásra, mivel a személyi juttatások és a beruházási soron biztosított előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra az év folyamán. 

 

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

 

Összességében az intézmények  4. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények kötelező feladatainak előirányzataiból 141.989.055,- Ft-ot von el, az önként vállalt feladatok tekintetében (Magyar Földrajzi Múzeum) 884.840,- Ft plusz előirányzatot  biztosít.

 

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

 

Érd, 2020. január 24.

 

 

Dr. Csőzik László

    polgármester

 

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2020. (__.__.)

 

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló

5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételét 26.666.159.805 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 14.044.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 31.144.746.182 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 2.087.691.295  Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2.021.217 Ft-ban, a bevételi főösszegét 73.944.881.665 Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait 69.871.391.465 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 2.087.691.295 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 120.126.905 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 1.865.672.000 Ft-ban, a kiadási főösszegét 73.944.881.665 Ft-ban állapítja meg.”     

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata  1.199.043.197 Ft, ebből

 

általános tartalék

   271.881.300 Ft          

céltartalék

       927.161.897  Ft.”  

 

 

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                    jegyző                                                                                         polgármester