Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érd Parkvárosban, a Salgói u. 6531. hrsz-ú ingatlanon található 6 épületből álló, 55 lakást tartalmazó Páraliget Lakóparkot a 2006. májusban kiadott építési engedély alapján, az azóta felszámolás alatt lévő Páraliget Kft. valósította meg. Az épületek körüli út területek mentén 34 parkolóhely biztosított. Az építési engedély szerint további 21 db parkolóhelyet a lakópark második ütemeként, a Salgói utca túloldalán létesítendő parkolóházban kellett volna biztosítani. A lakópark második üteme nem készült el, a felépült épületek az óta sem kaptak használatbavételi engedélyt, nem tudtak társasházzá válni. A kialakult állapot több mint tíz éve rendezetlen helyzetet konzervált az időközben leromlott állagú lakások tulajdonosai, használói számára.

 Az ingatlan, és a rajta lévő felépítmények többségi tulajdonosa a Hegyi Levegő Ingatlanforgalmi Kft. a probléma megoldására telepítési tanulmánytervet készíttetett, melyben vizsgálatra került a szükséges 21 db fedett parkoló másik ingatlanon történő elhelyezése. A szóba jöhető ingatlan a lakópark ingatlanának dél-keleti határával közvetlen szomszédos, jelenleg üres 6530 hrsz-ú ingatlan. A 12,8x56,8 m nagyságú, nyújtott téglalap alakú, 713m2 nagyságú telken a lejtős terepviszonyok indokán részben földbe süllyesztetten, részben nyitott-fedett megoldással képzelhető el a szükséges számú gépkocsitároló kialakítása.  hosszúra nyúlt építkezés befejezése nem csak a tulajdonosok, lakók egyéni érdekeit szolgálja, hanem pl. szabályos társasházi keretek között az épületek és környezetük gondozására, karbantartására is nagyobb esély mutatkozik, ez pedig az épületegyüttes tágabb települési környezetében is pozitívan hat.

Az elképzelt megoldás azonban a Helyi Építési Szabályzat jelenlegi övezeti besorolása mellett nem valósítható meg – a jelenlegi szabadon álló Vt-2 övezetben az elő, oldalkertek elhagyásával nem adódik elegendő terület a keskeny ingatlanon a garázsok kialakítására. A tanulmánytervben vizsgálatra került az ingatlanon egy új beépítésre szánt, különleges terület - közlekedési terület (K-Kö) övezet létrehozása, ahol a beruházás megvalósítható.

A benyújtott telepítési tanulmányterv tehát a lakópark beruházás lezárása, használatbavételi engedély megszerzése érdekében a településrendezési eszközök módosításának kérelmét, és településrendezési szerződés megkötésének kezdeményezését szolgálja.

A fenti településrendezési cél megvalósítása érdekében szükséges feladatokat, és azok elvégzését a tulajdonos / cél megvalósítója, és az önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ szerinti településrendezési szerződésben rögzítheti. A törvény szerint a szerződés tárgya lehet különösen azon egyéb költségeknek, vagy ráfordításoknak a finanszírozása, melyek a cél megvalósításának előfeltételei, vagy következményei, és az önkormányzatot terhelnék. A szerződés mellékletét a tulajdonos fejlesztési szándékait bemutató telepítési tanulmányterv képezi, melynek elfogadásáról a Közgyűlésnek még a szerződés aláírása előtt döntenie kell.

 

A településrendezési szerződésben tehát legalább az alábbi vállalások rögzítése szükséges:

  • az érintett területre (6530 hrsz.) vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításának költségviselése, mely a közeljövőben induló, a város több területét érintő TSZT, HÉSZ, SZT módosítás tervezési költségeihez való anyagi hozzájárulást jelenti
  • kötelezettségvállalást a 6530 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
  • a garázssor épületből a tereprendezés során a felszín fölé emelkedő homlokzatrészek esztétikus kialakítása, az épület lapos tetőjének zöldtetőként való kialakítása, az ingatlanon háromszintű (gyep, cserje, fa) zöldfelületek kialakítása, folyamatos fenntartása   

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után döntsön a telepítési tanulmányterv elfogadásáról, és a településrendezési szerződés megkötéséről!

Érd, 2020. január 20.

 

 

 

Szűcs Gábor

 alpolgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Érd 6530 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó - a Páraliget Lakópark befejezéséhez szükséges gépkocsi tárolók kialakítását célzó - a határozat mellékletét képező telepítési tanulmánytervben bemutatott fejlesztési szándék az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van, és támogatja annak telepítési tanulmányterv szerinti megvalósulását.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

                       

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.  

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Érd 6530 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó - a Páraliget Lakópark befejezéséhez szükséges gépkocsi tárolók megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. §-ban foglaltak szerinti, – a határozat mellékletét képező – településrendezési szerződésben foglaltakkal, és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

                       

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges