Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapítója a 246/2019. (XI. 28.) számú határozatával a társaság ügyvezetői feladatainak határozatlan időtartamra történő ellátására pályázatot írt ki. A Közgyűlés a pályázók személyes meghallgatására, és a pályázatok előzetes szakmai véleményezésére egy szakmában kellő jártassággal rendelkező személyekből álló előkészítő bizottságot állított fel. A bizottságban olyan ismert személyiségek vettek részt, mint Szily Nóra, Novák Péter, Hargitai Miklós, Borsány-Gyenes András, Szabó György és Gundel Takács Gábor.

 

A bizottság öt pályázót, M. Nagy Pétert, Kövesdi Pétert, Monostori Károlyt, Fekete Lajos Gábort és Horváth Miklóst hallgatott meg a bizottság, amely kizárólag szakmai szempontok alapján a pályázók között egy sorrendet állított fel, az erről készült értékelés jelen előterjesztés mellékletét képezi. E sorrend szerint a testület egyhangúlag Kövesdi Péter pályázatát tartotta a legalkalmasabbnak. Az alapítót természetesen nem köti a döntése meghozatalában a bizottság által felállított rangsor, de úgy gondolom, a szakmai álláspont a pontszámok alapján markánsan kirajzolódott, hiszen Kövesdi Péter a többi jelöltnél lényegesen több pontszámot kapott.

 

A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:114. §-a alapján az ügyvezetői munkakör betöltésére határozatlan időre hirdette meg a pályázatot, 3 hónap próbaidő kikötésével. Az új ügyvezető munkaviszonyban fogja ellátni a feladatát, így a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ügyvezető munkabérének megállapítása során a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásáról szóló 299/2014. (XII. 18.) határozat mellékletét (továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) kell figyelembe venni. A Javadalmazási Szabályzat 1.3. pontja értelmében a vezető tisztségviselő alapbére legfeljebb a mindenkori minimálbér hétszerese lehet. A kötelező legkisebb munkabér összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161.000 forint.

 

Javasolom a Közgyűlésnek, hogy a pályázók közül Kövesdi Péter jelöltet válasszuk meg az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, munkabérét pedig havi bruttó 850.000 összegben állapítsuk meg. Az új ügyvezető ellátja az Érdi Újság, az Érd Most internetes portál, az Érd TV és az Érdi FM 101,3 rádió felelős szerkesztői feladatait is.

 

 

Érd, 2020. január 29.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Társaság ügyvezetésével Kövesdi Pétert bízza meg 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra, aki e feladatát munkaszerződés keretében látja el 3 hónap próbaidő kikötésével, havi bruttó 850.000 forint munkabér ellenében.

 

2. Az Alapító a Társaság alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kövesdi Péter

 

 

Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye, valamint az új ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

1. melléklet a …/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

(2030 Érd, Budai út 16–18.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

…/2020. (I. 30.) alapítói határozat

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra a Társaság ügyvezetésével megbízza Kövesdi Pétert, aki e feladatát munkaszerződés keretében látja el 3 hónap próbaidő kikötésével,  havi bruttó 850.000 forint munkabér ellenében.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság alapító okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kövesdi Péter

 

 

Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

 

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. január 30.

 

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. január 30. napján ellenjegyzem: