Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában a 2014-2020 közötti programidőszakban a Kisprojekt Alapon belüli pályázati lehetőség az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program. A pályázati támogatással a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejlesztése a cél, illetve a két országban ezek társadalmi, kulturális, gazdasági kohéziójának erősítése, a látogatók számának növelése a programterületen. A pályázati kérelmet az elbírálási forduló időpontjáig 2020. február 28-ig lehet benyújtani.

 

Önkormányzatunk célja szlovák testvérvárosunkkal, Lévával egy közös pályázat benyújtása a támogatható vallási turizmus keretén belül, amely a Magyar Zarándokúthoz történő csatlakozásra irányulna. Ófalu területén több látogatásra érdemes helyszín van, melyek közül ma is zarándokcélpont Bogner Mária Margit vizitációs nővér sírhelye. A 2020 szeptemberében Budapesten megrendezésre kerülő 52. Eucharisztikus Kongresszus is kapcsolódási pont lehet.

 

Az ERFA által nyújtott maximális hozzájárulási összeg projektenként 50 000 euró, de minden kisprojekt-kedvezményezett az elszámolható költségek legfeljebb 85%-ának megfelelő ERFA-támogatást kaphat. A kisprojektek kedvezményezettjei ezen felül nemzeti társfinanszírozásban nem részesülnek, a pályázók önrésze legalább az elszámolható költségek 15%-a, maximális támogatási összeg megítélése esetén a szükséges önrész 7.500 euró. A kedvezményezettek utófinanszírozás formájában kapják meg a támogatást. A pályázott összeg a Léva és Érd között oszlana meg, melynek pontos arányairól még zajlanak a tárgyalások.

 

Az előkészítés során felvettük a kapcsolatot Léva város polgármesterével és alpolgármesterével, valamint a Magyar Zarándokút Egyesület elnökével, aki a csatlakozás lehetőségeiről, feltételeiről tájékoztatott. Szerencsés módon az egyesület már évekkel ezelőtt kezdeményezte a zarándok útvonal északi meghosszabbítását éppen a Garam-völgyében, Léva várost is érintve. A testvérváros városvezetése is támogatja a közös pályázat benyújtását, a részletek egyeztetése folyamatban van.

 

A Magyar Zarándokút több éves előkészítő munka után, 2011 tavaszán nyitotta meg kapuit. A szakrális helyeket érintő, összekötő út zarándokszállás hálózatával együtt főként egyéni zarándokok számára épült ki, és tavasztól őszig folyamatosan várja a zarándokokat Esztergom és Máriagyűd között. Országhatártól országhatárig szeli át hazánkat és ad keresztmetszetet Magyarországról.

 

A Magyar Zarándokút rendkívülinek számító összefogás eredményeként jött létre. A fő nyomvonallal érintett települések önkormányzatai 2010-ben alapították meg a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulást. A Magyar Zarándokút Egyesület 2009-ben alakult, és a kitérők, alternatív utak mentén lévő települések 2015 óta lépnek be az egyesület települési tagozatába.

 

Az út működésében részt vesznek az útvonallal érintett vallási közösségek, települési önkormányzatok és civil szervezetek, akik együtt fejlesztik és tartják fenn az utat. Az út iránti érdeklődés folyamatosan emelkedik. Egyre többen jelzik indulási szándékukat a „Magyar El Camino” útvonalán. A megnyitástól eltelt egy évtizedben több mint hatezer zarándokútlevelet adtak ki.

 

Az út jelképe „sárga nyíl a kettős kereszttel” a Magyar Zarándokút Egyesület javára lejegyzett szellemi tulajdon, így az egyesület elnökségének hatásköre az út fejlesztési kérdéseiben történő döntés. A Magyar Zarándokút Egyesület által összeállított fejlesztési koncepciót a Közgyűlés és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás is jóváhagyta. Ennek lényege, hogy hazánk középső részén kiterjesztésre kerül az útvonal – keleti és nyugati irányba egyaránt – főként az Árpád-kori Magyarország kiemelt szakrális helyeit keresve.

 

Az egyesület alapszabálya lehetővé teszi jogi személy csatlakozását az egyesülethez. A Magyar Zarándokút Egyesület elnökségének döntése alapján az új útvonallal érintett önkormányzatok pártoló tagként, a „Települési Tagozatba” történő belépése az alábbiak szerint történik:

  • Pártoló tagként a „Települési Tagozat” tagjai tárgyalási és javaslattételi joggal részt vehetnek az egyesület közgyűlésén;
  • A pártoló tagi település számára a Magyar Zarándokút Egyesület marketing lehetőséget biztosít. Minden évben csoportos rendezvényt szervez a településekre (például: évnyitó konferencia, évzáró konferencia, csoportos zarándoklat, egyéb előadás, stb.);
  • A Magyar Zarándokút Egyesület minden évben segít a település zarándokúti arculati elemeinek kihelyezésében (mérföldkő, útjelző tábla, információs tábla).
  • Pártoló tagsági díj:népesség arányában: 0-20.000 fő lakosság közötti létszámra 10 Ft/ lakos/év; 20.001 fő feletti lakosság létszámra 5 Ft/ lakos/év. A nagy népességű települések esetén a tagdíj maximuma 500.000 Ft. Érd esetében 70 ezer lakossal számolva 350.000 Ft/év;

 

A megjelenő zarándokok érdekességet, színfoltot jelentenek az úton, így a Magyar Zarándokút működése már önmagában is „turisztikai attrakciót” képez. Lehetőséget teremt arra, hogy a települések egy országos rendszerbe illesztve végezzenek településmarketing munkát. Tekintettel a „zarándokszezon” időtartamára, a hazai szokásos idegenforgalmi időszakot, a szelíd turizmussal (gyalogosokkal és kerékpárosokkal) ki lehet szélesíteni a tavaszi és őszi hónapokra is. A csatlakozott önkormányzatoktól kérik, hogy saját rendezvényeikkel is vonzzanak zarándokokat a városukba és a Magyar Zarándokútra.

 

A Magyar Zarándokúthoz való csatlakozás költségei a pártoló tagsági díjon kívül többfélék: Szükséges lesz zarándok-szálláshely kialakítása, felszerelése (meglévő épületben, egyszerű módon, alacsony ráfordítással), az arculati elemek megvásárlása, elhelyezése, egyéb tájékoztató, információs táblák kialakítása, kiadványok az új érdi helyszínről, valamint a zarándokhely (sír, templomkert) rendezése. Ezek a tételek a további egyeztetések során pontosíthatók.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2020. január 24.

 

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szlovákiai Léva testvérvárossal közös pályázatot nyújt be az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában a 2014-2020 közötti programidőszakban a Kisprojekt Alapból pályázható Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/WETA/1901 számú felhívására a támogatható vallási turizmus keretén belül a Magyar Zarándokúthoz való csatlakozás pályázati programmal.

 

2. A Közgyűlés nyertes pályázat esetén Léva városával megosztva saját költségvetéséből biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt, mely legalább az elszámolható költségek 15%-a, maximum 7.500 euró.

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati program részleteinek kidolgozása és a pályázat benyújtása érdekében Léva testvérvárossal a tárgyalásokat lefolytassa, a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő:      pályázat benyújtására – 30 nap

 

Felelős:           Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület Települési Tagozatának pártoló tagjai közé, mellyel egyidejűleg az egyesület alapszabályát elfogadja.

 

2. A Közgyűlés az egyesület közgyűlésébe, a tagsági jogok gyakorlására Tetlák Örs alpolgármestert delegálja.

 

3. A Közgyűlés a 2020. évre esedékes 350.000,- Ft összegű pártoló tagsági díjat 2020. évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a továbbiakban esedékes tagdíjak összegét a mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

 

4. A Közgyűlés vállalja továbbá, hogy az egyesületi tagsággal járó további kötelezettségeket és az azzal járó költségeket (zarándok szálláshely kialakítása, felszerelése, az arculati elemek megvásárlása, elhelyezése, egyéb tájékoztató, információs táblák kialakítása, kiadványok készítése, érdi zarándokhely rendezése)azok felmerülésekor teljesíti, valamint a szükséges fedezetet mindenkori költségvetésében biztosítja.

 

Határidő:      csatlakozási szándéknyilatkozat megküldésére – 30 nap

Felelős:           Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.