Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

 

Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2019. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 88/2012. (III.29.) határozatával alapító tagként hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangoltan megújítsák és fejlesszék a közigazgatási területükön.A Társulást Érd, Százhalombatta, Tárnok, Diósd, illetve Sóskút települések önkormányzatai alkotják.

 

A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalán belül az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, a Közgazdasági Iroda, és a Pályázati Csoport kijelölt munkatársai látták el. Tevékenységük az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés, a pénzügyi beszámolók elkészítésére, illetve a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre irányult.

 

A 2019. évben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács két alkalommal ülésezett, melynek során az alábbi előterjesztéseket tárgyalta, illetve döntéseket hozta:

 

 1. Javaslat a Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására

 

 

A Társulás 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 226.625.022 forint volt.

 

A Társulás 2019. évi költségvetési bevételeinek összege 102.009.395 Ft, amelyből a „Helyi önkormányzattól származó működési támogatások” összege 10.530.000 Ft, mely összeg tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíj összegét.

 

A Tagönkormányzatok hozzájárulási aránya (2011. december 31-ei lakosságszám alapján) a következő:

 

TELEPÜLÉS

 

2019. évi TAGDÍJ

Érd

 

6,530,000-

Diósd

 

900,000-

Százhalombatta

 

1,890,000-

Tárnok

 

900,000-

Sóskút

 

310,000-

összesen:

 

10,530,000-

 

 

A bevételi oldalon - mint működési bevétel - jelenik meg 91.479.395 Ft, ami a Társulás és a Közszolgáltatók között létrejött megállapodás alapján a Társulás részére megállapított bérleti díj bevétel.

 

Az eredeti költségvetési határozatban kerül megtervezésre a 2018. évi maradvány összege, ami 124.615.627 Ft.

 

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzata 226.625.022 Ft, amely az alábbiakban meghatározott tételekből áll:

 

 • Informatikai szolgáltatás igénybevétele a társulási tanács 3/2016. (I.29.) határozata alapján 5 700 e Ft+Áfa összegben;
 • A szolgáltatási soron került megtervezésre az egyéb szolgáltatás igénybevételéhez szükséges költségvetési fedezet 60.643.997 Ft+Áfa összegben, mely előirányzatot illegális hulladék elszállítására fordítaná a társulás;
 • Egyéb dologi kiadások 500.000 Ft összegben került megtervezésre;
 • Tárgyi eszköz beszerzésre 96.393.520 +Áfa Ft összeg került betervezésre.

A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetést a 1/2019. (II.20.) határozatával, a saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” a 2/2019. (II.20.) határozatával, a 2019. évben fizetendő tagdíjak összegét pedig a 3/2019. (II.20) határozatával fogadta el.

 

 

 1. Javaslat és szöveges beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadásának elfogadáshoz

 

I. A társulás saját bevételének jelentősebb összegei az alábbi tételekből álltak:

 

 • A tagok által befizetett tagdíjak: 10 530 000  Ft;
 • A megvalósított pályázat során beszerzett eszközök bérbeadásából 84 808 111 Ft+Áfa összegű bevétel realizálódott 2018. év folyamán, amely a megkötött bérleti szerződések alapján járó 71 402 829+Áfa Ft bérleti díj 118,77%-a. A bérleti díjak a bérleti szerződéseknek megfelelően 2018. december hónapban kerültek kiszámlázásra, így azok pénzügyi teljesítése 2018. évben realizálódott, továbbá a hátralék egy részének a befizetése is megtörtént, ezért nagyobb az előirányzatnál a teljesítés;
 • A 2017. évi maradvány igénybevétele 32 993 555 Ft volt.

 

II. A társulás kiadásainak jelentősebb összegei az alábbi tételekből álltak:

 

 • Informatikai szolgáltatás igénybevétele (Inteszkomp Kft.-vel megkötött szerződés alapján) 5.700.000 Ft;
 • Egyéb szolgáltatások kiadása, bankszámla vezetési díjak összege 102 191 Ft;
 • A kiszámlázott bérleti díj-szolgáltatásra tekintettel fizetendő Áfa 19 278 694 Ft.

 

A társulás költségvetési bevételei 151.235.818 Ft-ban, kiadásai 26.620.191 Ft-ban kerültek megállapításra. A 2018. évi maradvány összege 124.615.627 Ft, amelynek terhére a 2018. évi bérleti díj bevételekre tekintettel keletkezett Áfa fizetési kötelezettség 19 617 716 Ft az ÁFA bevallásnak megfelelően 2019. évben befizetésre került.

 

A 2018. évi zárszámadást a Társulási Tanács a 4/2019. (V.09) határozatával fogadta el.

 

A fenti előterjesztésekkel kapcsolatban az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019-ben összesen négy határozatot fogadott el.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót!

 

 

Érd, 2020. február 21.                                

 

 Dr. Csőzik László

        polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.