Tisztelt Közgyűlés!

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXXI. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, összhangban

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.);
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet rendelkezéseivel (a továbbiakban: Ávr.);
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.);
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) számú kormányrendelet;
 • a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlen szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV. 30.) számú kormányrendelet rendelkezéseivel.

 

A pályázat célja: a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsőde és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztés, közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő fejlesztés, felújítás, rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedés infrastruktúrafejlesztések.

 

Alcélok:

 

Pályázati alcél

Maximálisan igénylehető támogatás összege

(millió forint)

A támogatás maximális mértéke az adóerő-képességünk alapján

(2019. június 30. szerint 24.160 forint/fő – millió forint)

Önerő

(millió forint)

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

aa) Meglévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségeinek infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása

30

fejlesztési költség 85%-a, azaz 25,5

4,5

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport helyiség infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása vagy új létrehozása

20

fejlesztési költség 75 %-a, azaz 15

5

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

megyei jogú város: 50

fejlesztési költség 75 %-a, azaz 37,5

12,5

 

A támogatás bruttó összegű, melyből áfa nem igényelhető vissza (áfa-levonási jog esetén nettó elszámolás alapján, ebben az esetben nyilatkozni kell.)

 

Pályázók köre:

Önkormányzat illetve társulás székhelye szerinti önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

 

ad) Közös önkormányzati hivatal székhely települése nyújthat be a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, a pályázat benyújtásának időpontjában igazgatási tevékenységet ellátó hivatali épület fejlesztésére.

 

Az önkormányzat 100%-ostulajdonban lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására illetve új sportlétesítmény létrehozására.

 

A települési önkormányzat közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására.

 

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

 

Előnyt élveznek:

intézményfejlesztés esetén:

 • a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtés korszerűsítés);
 • azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, illetve
 • építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.

 

sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében:

 • a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 • több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 • építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 • a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.

 

belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatot 2020. július 10-ig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.

 

A támogatás elbírálásáról várható miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.

 

Elszámolható költségek:

 

Intézményfejlesztés:

 • A benyújtás időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtésk orszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre).
 • A feladatellátáshoz szükséges eszközök, illetve berendezések beszerzésére.
 • Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.

 

Nem használható fel:

 • az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat beszerzésére,
 • új épület létrehozására, épület bővítésére,
 • kerítés építésére és javítására,
 • út, parkoló kialakítására kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé teszi,
 • tornaterem, tornaszoba felújítására,
 • sportcélú eszközök beszerzésére,
 • étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
 • konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 • szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 • számítástechnikai eszközök beszerzésére.

 

Sportfejlesztés:

Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak.

 

Belterületi utak, járdák, hidak:

 • szilárd burkolatú közutak felújítása;
 • szilárd burkolatú járda javítása, felújítása.

 

Egyéb cél:

 • a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal, lépcső);
 • az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna, fedlapok, víznyelő rácsok cseréje);
 • út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosátkelő létesítmények felújítása, korszerűsítése).

 

A c–e) pontok önálló projekt keretében nem támogathatók, csak az a) és b) pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatók el, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig. Az ajánlatokban ezen pontok költségeit elkülönítetten szükséges kimutatni.

 

Nem támogatható:

 • az eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt;
 • önálló kerékpárút, parkoló felújítására, csak kizárólag abban az esetben, ha a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik;
 • buszforduló felújítása, csak kizárólag akkor, ha az útfelújítás részeként igényelhető támogatás az út és a hozzá kapcsolódó buszforduló felújítására.

 

A támogatás felhasználásának végső határideje (műszaki és pénzügyi): 2021. december 31.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelenlegi támogatási lehetőséget felhasználva az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyában kíván pályázatot benyújtani, mely a pályázati felhívás c) alcéljának felel meg.

 

A projekt az alábbi helyszíneket érinti:

 • a Diósdi út (13377 és 13609 helyrajzi szám) járdaszakasza a Balatoni út és a Riminyáki út között;
 • a Hóvirág utca 12179/2 helyrajzi szám (Érdligeti Általános Iskola) előtti járdaszakasza;
 • a Diósdi utat (13609 helyrajzi szám) a Riminyáki úttal (13730 helyrajzi szám) összekötő járdaszakasz.

 

A munkálatok becsült értéke egy korábbi járdafelújítási pályázatban nagyságrendileg megegyező járdahossz alapján 70 millió forint. A pályázatban a maximálisan igényelhető támogatási összeg 37.500.000 forint. Az önkormányzat által vállalandó önrész összesen 32.500.000 forint, mely a pályázathoz kötelezően vállalandó önrészből (12.500.000 forint) és a pályázati összegen felüli részből (20 millió forint) tevődik össze. Az önrész összege az önkormányzat 2020. évi költségvetés tartalék előirányzatok között rendelkezésre áll.

 

A felújításra vonatkozóan az alábbiak szerint alakul a tervezett beruházás költsége:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (75%)

Önerő összege (25%)

Saját erő

Beruházás összköltsége

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

37.500.000

12.500.000

20.000.000

70.000.000

Összesen

37.500.000

12.500.000

20.000.000

70.000.000

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra Érd Megyei Jogú Város polgármestere által hozott 85/2020. (VI. 17.) számú határozatot – a polgármesteri  határozatban  a projekt megvalósítási helyszíne a Szovátai utcai járda (helyrajzi szám 6145, önkormányzati tulajdon) lett volna – visszavonja és az erre a célra elkülönített önrész összegét 32.500.000 forintot általános tartalékba helyezi.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassa a pályázat benyújtását!

 

 

Érd, 2020. július 7.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra a c) alcélnak megfelelően „Érd Megyei Jogú Város Diósdi út járdaszakaszainak felújítása és akadálymentesítése” (a Diósdi út 13377 és 13609 helyrajzi szám) járdaszakasza a Balatoni út és a Riminyáki út között; a Hóvirág utca 12179/2 helyrajzi szám (Érdligeti Általános Iskola) előtti járdaszakasza; a Diósdi utat (13609 helyrajzi szám) a Riminyáki úttal (13730 helyrajzi szám) összekötő járdaszakasz) tárgyában pályázatot nyújt be.

 

A munkálatok becsült értéke egy korábbi járdafelújítási pályázatban nagyságrendileg megegyező járdahossz alapján 70 millió forint. A pályázatban a maximálisan igényelhető támogatási összeg 37.500.000 forint. Az önkormányzat által vállalandó önrész összesen 32.500.000 forint, mely a pályázathoz kötelezően vállalandó önrészből (12.500.000 forint) és a pályázati összegen felüli részből (20.000.000 forint) tevődik össze. Az önrész összege az önkormányzat 2020. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Fejlesztési alcél / Költségek

Igényelt támogatás összege (75%)

Önerő összege (25%)

Saját erő

Beruházás összköltsége

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

37.500.000

12.500.000

20.000.000

70.000.000

Összesen

37.500.000

12.500.000

20.000.000

70.000.000

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra Érd Megyei Jogú Város polgármestere által hozott 85/2020. (VI. 17.) számú határozatot visszavonja és az erre a célra elkülönített önrész összegét 32.500.000 forintot általános tartalékba helyezi.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.