Tisztelt Közgyűlés!

  • 2020 május 30-án egy  – az érdi közügyekről többnyire hamis és megtévesztő információkat közlő – blogon jelent meg egy tudósítás az ÉKFI vezetőváltásával kapcsolatban, amelyben az ismeretlen szerző a következőket írta:

 

A napokban, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény élén változás történt, Mészáros Mihály intézményvezetőt Csőzik polgármester leváltotta és helyére megbízott vezetőként Somogyi Tamást nevezte ki.

 

A mandátuma egyelőre addig szól, amíg a cég vezetői pozíciójára a tervezett pályázatot kiírják és kiválasztják a megfelelő személyt. Röviden a váltásról és a cég új, ideiglenes vezetőjéről, írásban kérdeztük őt.

 

Az ÉKFI élén a váltás egy hete, május 22-én pénteken történt, amikor Csőzik László polgármester bejelentette döntését, és ez alapján megtörtént az átadás-átvétel a cég élén.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőinek ellátásával 16/2019. (I.31.) határozatával 2019. február 1-jétől 2024. január 31-éig Mészáros Mihályt bízta meg.

Az Mötv. 41.§ szerint: „(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi az intézmény vezetőjét.”

Az Mötv. 19. § szerint: „E fejezet alkalmazása során:

a) a képviselő-testület, közgyűlés valamint a polgármester hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetői megbízás joga - a megyei közgyűlés elnökének választása kivételével - magában foglalja a felmentés, a megbízás visszavonásának jogát;

 

2020 június 22-én emailben a Polgármesteri Hivatal részéről megküldésre kerültek az önkormányzati képviselők részére a június hónap folyamán a különleges jogrend ideje alatt meghozott polgármesteri határozatok. Ezek között a 57/2020. (VI. 10.) számú határozatot, amely a következőket tartalmazza:

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával kapcsolatosan 2020. május 23. napján meghozott döntésemet az alábbiak szerint foglalom írásba:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőinek ellátásával 2020. május 23. napjától 2021. május 23. napjáig Somogyi Tamást bízom meg.

A határozat tartalmazza azt is, hogy a visszamenőleges hatállyal kinevezett intézményvezető havi illetménye összesen 700.000 Ft/hó.

Tehát egy hónapig a Közgyűlés tagjait még csak nem is tájékoztatta a polgármester arról, hogy új vezető kinevezéséről határozott a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a képviselők 2020. június 22-én értesülhettek az 57/2020 (VI.10) polgármesteri határozatról.

  • A mai napon a Közgyűlés/bizottságok hatáskörében hozott határozatok között kerestem a város honlapján a 16/2019 (I.31) határozat visszavonását vagy módosítását, de nem találtam. Ez alapján feltételezhető, hogy ilyen döntés nem is született, tehát a kinevezési határozat hatályban van.

Ha ez így van, akkor a fentiek szerint előfordulhat, hogy jelenleg két kinevezett vezetője van a város legnagyobb intézményének, az ÉKFI-nek.

  • 2020. március 21-én Pogácsás Tibor Államtitkár Úr és dr. György István Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár Úr minden polgármester részére tájékoztatást küldött, amelybe a különleges jogrend egyes kérdéseivel kapcsolatban foglaltak állást.

Ennek 9. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„9. A polgármesteri döntések előkészítése, jegyzőkönyvezése és közzététele/kihirdetése hogyan történik?

A polgármesteri döntésekkel összefüggésben a jegyzőkönyvezés szabályai nem értelmezhetők, azonban a döntés előkészítésre vonatkozó SZMSZ-ben rögzített szabályok alkalmazandók. A nyilvánosság biztosítása érdekében a meghozott döntéseket ugyanúgy közzé kell tenni, mint a képviselő-testületi döntéseket. Zárt üléssel érintett tárgykörökben a polgármesteri döntéshozatal esetében is a vonatkozó korlátokkal érvényesül a nyilvánosság.”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a döntés előkészítésre vonatkozóan az alábbiakat írja elő:

 

“13. §. (4) A Közgyűlés ülésének időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a nyilvánosságot a meghívónak az Önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetéssel értesíteni kell. A honlap útján történő közzététel legkésőbbi időpontja a meghívónak a képviselők részére történő kiküldésének, kézbesítésének időpontja.”

“13.§. (6) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az írásos előterjesztéseket is. Az (5) bekezdés 1-6. pontjában meghatározottakat az összes írásos előterjesztés megküldésével kell meghívni, a 4-6. pontokban felsoroltakat nyilatkozatuknak megfelelően elektronikus úton, illetve az Elektronikus Döntéstámogató Rendszeren (a továbbiakban: EDtR) keresztül; a 13-16. pontjában meghatározottak írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. A 7-12. és 17-19. pontjában meghatározottakat a meghívó megküldésével kell a Közgyűlés ülésére meghívni, elektronikus úton. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit elektronikus úton kell az ülésre meghívni.

(7) Az írásos előterjesztések megküldése a képviselők részére az EDtR rendszer útján történik. Az ülés előterjesztéseinek elérhetőségéről a képviselők sms-ben kapnak értesítést”

A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály állásfoglalása szerint a különleges jogrend hatálya alatt meghozott határozatoknál tekintettel kell lenni az alábbiakra:

 

„Annak érdekében, hogy a polgármester a jogkörét az Mötv. 9. §-ának megfelelően – jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésnek megfelelően – gyakorolja, nem hagyhatja figyelmen kívül a döntés előkészítésére vonatkozó szervezeti és működési szabályzatban rögzített rendelkezéseket.

 

Ennek értelmében az előterjesztésekben szereplő döntési javaslatok megismerhetőségét Érd Megyei Jogú Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 13. § (7) bekezdésében rögzített módon biztosítani kell az önkormányzati képviselők számára.

 

Továbbá nincs akadálya, hogy a polgármester a döntéshozatalát megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét pl. elektronikus úton”

 

A polgármester

- nem hirdette meg az SZMSZ-nek megfelelően, hogy a Közgyűlés hatáskörét gyakorolva döntést kíván hozni az ÉKFI vezetőjének visszahívásáról és új vezető kinevezéséről,

- nem tett közzé az EDtR rendszerben erre vonatkozó előterjesztést és

- nem küldött emailben sem erre vonatkozó előterjesztést a képviselőknek

 

 

A polgármester a fentiekre tekintettel álláspontom szerint 57/2020. (VI. 10.)  határozatának meghozatala során megsértette a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, hisz jogszabálysértő módon, ráadásul közel három hétre visszamenőleges hatállyal nevezett ki intézményvezetőt a Közgyűlés hatáskörében. Ráadásul úgy, hogy a korábbi intézményvezetői kinevezést nem vonta vissza a Közgyűlés.

 

Az indítványomat a legutóbbi 2020. június 29-i rendkívüli ülésre benyújtottam. Akkor a többség nem volt hajlandó napirendre venni. Polgármester Úr azzal indokolta, hogy a mostani, 2020. július 9-i rendkívüli ülésen fogja tárgyalni a Közgyűlés. Azonban a kiküldött meghívóban nem szerepel ez a napirendi pont.

Ezért a javaslom, hogy a törvényesség helyreállítása érdekében a jogszabálysértő módon meghozott 57/2020. (VI. 10.)  határozatot a Közgyűlés vonja vissza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az erre vonatkozó határozati javaslat elfogadására!

 

Előterjesztésem sürgősségét azzal indoklom, hogy a város legnagyobb intézményének működésében a lehető leghamarabb helyre kell állítani a törvényes működést.

 

Érd, 2020. július 8.

 

 

                                                                                        Simó Károly

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

  • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az 57/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozatot visszavonja.
  • A Közgyűlés felkéri a polgármestert az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény jogszerű működéséhez szükséges intézkedések sürgős meghozatalára.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás