Tisztelt Közgyűlés!

 

A Tárcsázó utca 3. szám alatti, 24200 helyrajzi számú ingatlan nem rendelkezik szennyvízbekötéssel, mivel az utcában nincs gerincvezeték. Az Érd és Térsége Csatornamű Kft. tájékoztatta az ingatlan tulajdonosát, hogy a szennyvízvezetékre történő rácsatlakozás megoldható a Vető utcáról, a szomszédos, önkormányzati tulajdonban lévő 24199 helyrajzi számú, 24.653 négyzetméter nagyságú, Z-1 övezeti besorolású ingatlanon keresztül, szolgalmi jog alapításával.

 

A földmérő által a tervek alapján elkészített és az előterjesztés mellékletét képező, 2020. február18-án kelt és 221/2020. számon záradékolt változási vázrajz szerint, a vezeték kiépítése a telekhatár mentén, 245 négyzetméter nagyságú területet venne igénybe. Mivel az önkormányzati ingatlan zöldövezeti besorolású, beépítésre nem szánt terület és a vezeték a telek határán épülne ki, véleményem szerint a szolgalmi jog alapításnak nincs elvi akadálya azzal a feltétellel, hogy a szolgalmi jog addig állhat fenn, amíg a Tárcsázó utcában ki nem épül a gerincvezeték. Ennek időpontja egyelőre nem ismert.

 

A 24199 helyrajzi számú ingatlan forgalmi értéke 50.235.000 forint, a bekövetkezett értékcsökkenést megállapító értékbecslési szakvélemény alapján a kártalanítás összege 74.885 forint.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése szerint, amennyiben a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke a nettó 25 millió forintot meghaladja, a vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Közgyűlés teszi meg a hatályos költségvetési rendelet keretei között.

 

Javaslom, hogy a fent megjelölt egyszeri kártalanítási összeg fejében a Közgyűlés járuljon hozzá a 24200 helyrajzi számú ingatlan javára történő szennyvízvezeték szolgalmi jog alapításához.

 

 

Érd, 2020. július 10.

 

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a GEO-MEO Kft. által 4/2020 számon elkészített és a földhivatal által 2020. február 18-án, 221/2020. számon záradékolt változási vázrajz alapján – mely jelen határozat mellékletét képezi – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tárcsázó utca 1. szám alatti, 24199 helyrajzi számú, kivett szemétlerakó telep művelési ágú ingatlan terhére a Tárcsázó utca 3. szám alatti, 24200 helyrajzi számú ingatlan javára 245 négyzetméter területre szennyvízelvezetés biztosítására telki (vezetékjogot) szolgalmat alapít 74.885 forint kártalanítási összeg megfizetése ellenében.

 

A telki szolgalmi jog alapítás költségei, valamint a kivitelezés valamennyi költsége szintén a jogosultakat terheli. A szolgalom jogosultja a 24200 helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosa.

 

 

Határidő:         szerződés aláírásra 60 nap

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges