Tisztelt Közgyűlés!

 

I. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének feladat- és hatásköreit a polgármester gyakorolta, a Közgyűlés és a bizottságok nem üléseztek.

 

A polgármester által a bizottságok, illetve a közgyűlés nevében meghozott döntések a veszélyhelyzet ideje alatt megküldésre kerültek a képviselők számára, illetve közzétételük a város honlapján is megtörtént.

 

Jelen előterjesztés célja a veszélyhelyzet alatt született döntések (rendeletek és határozatok) Közgyűlés általi megerősítése. Mellékleteként csatolásra kerül a döntéseket bemutató összesítő tábla az aláírt döntésekkel együtt.

 

Egy határozat tekintetében szükséges módosítást elvégezni, tekintettel arra hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői megbízása tekintetében a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés érdekében a kinevezési időpont pontosítását kérte.

 

II. A 282/2020. (VI. 17.) számú kormányrendelet alapján az egészségügyi veszélyhelyzet 2020. június 18. napján megszűnt. A polgármester által kifejezetten a járványveszéllyel összefüggésben meghozott döntések közül azokat, melyek fenntartása a jelenlegi közegészségügyi helyzetben már szükségtelen, indokolt  hatályon kívűl helyezni. Ezek az alábbiak:

 

 • 2/2020. (III.13) polgármesteri határozat az Érdi Aréna és Tanuszoda bezárásáról;
 • 4/2020. (III. 16.) polgármesteri határozat az Érdi Sporttelep és az Érd Városi Galéria bezárásáról;
 • 5/2020. (III.16.) polgármesteri határozat az egyes  közművelődési intézmények bezárásáról;
 • 12/2020. (III.20.) polgármesteri határozat a szabadtéri égetés betiltásáról;
 • 18/2020. (III.31.) polgármesteri határozat az Érdi Köztemető ideiglenes üzemeltetési szabályairól;
 • 36/2020. (V.14.) polgármesteri határozat Aréna részleges megnyitásáról;
 • 38/2020. (V.14.) polgármesteri határozat Érdi Sporttelep részleges feloldásáról;
 • 39/2020. (V.14.) polgármesteri határozat piac ideiglenes működési szabályairól;
 • 45/2020. (V.22) polgármesteri határozat az Érdi Aréna részleges megnyitásáról.
 • 46/2020. (V.22) polgármesteri határozat a városi uszodák részleges megnyitásáról.
 • 48/2020. (V.25) polgármesteri határozat közművelődési intézmények megnyitásáról.
 • 50/2020. (V.26) polgármesteri határozat a 48/2020. (V.25) határozat módosításáról

 

III. A veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester által megalkotott rendeletek felülvizsgálatára és megerősítésére  – tekintettel arra, hogy jogszabályról van szó – külön jogalkotási aktussal, azaz rendeletalkotással kerülhet sor.

 

E rendeletben egyrészt javaslatot teszek a veszélyhelyzetben megalkotott rendeletek hatályban tartására, illetve azon rendeleti előírások hatályon kívül helyezésére, melyek kifejezetten a veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályokat tartalmaznak, így annak megszüntetését követően azok már kiüresedtek.

 

Tekintettel arra, hogy ezen rendeletmódosítás technikai jellegű, az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem kerül közzétételre.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

 

Érd, 2020. július 10.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

…/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelete

 

a veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester által megalkotott önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendeletnek az 5/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelettel történt módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályában fenntartja.

 

2. § A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 11/2020. (V. 22.)  önkormányzati rendeletet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályában fenntartja.

 

3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek a  6/2020. (IV.1) önkormányzati rendelettel történő módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. § b) pontjában rögzítettek kivételével hatályában fenntartja.

 

4. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletnek a 13/2020. (VI.5.) önkormányzati rendelettel történő módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. § c) pontjában rögzítettek kivételével hatályában fenntartja.

 

5. § Hatályát veszti:

 

 • A településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 12/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet;

 

 • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 53. § 55. § 56. § és 57. §-a;

 

 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 26. § és 27. §-a.

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelettel elrendelt országos veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott jelen határozat 1. melléklete szerinti döntéseket megerősíti.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17) kormányrendeletre – a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott alábbi határozatokat hatályon kivűl helyezi:

 

 • 2/2020. (III.13) polgármesteri határozat az Érdi Aréna és Tanuszoda bezárásáról;
 • 4/2020. (III. 16.) polgármesteri határozat az Érdi Sporttelep és az Érd Városi Galéria bezárásáról;
 • 5/2020. (III.16.) polgármesteri határozat az egyes  közművelődési intézmények bezárásáról;
 • 12/2020. (III.20.) polgármesteri határozat a szabadtéri égetés betiltásáról;
 • 18/2020. (III.31.) polgármesteri határozat az Érdi Köztemető ideiglenes üzemeltetési szabályairól;
 • 36/2020. (V.14.) polgármesteri határozat Aréna részleges megnyitásáról;
 • 38/2020. (V.14.) polgármesteri határozat Érdi Sporttelep részleges feloldásáról;
 • 39/2020. (V.14.) polgármesteri határozat piac ideiglenes működési szabályairól;
 • 45/2020. (V.22) polgármesteri határozat az Érdi Aréna részleges megnyitásáról;
 • 46/2020. (V.22) polgármesteri határozat a városi uszodák részleges megnyitásáról;
 • 48/2020. (V.25) polgármesteri határozat közművelődési intézmények megnyitásáról;
 • 50/2020. (V.26) polgármesteri határozat a 48/2020. (V.25) határozat módosításáról.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Mészáros Mihálynak az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya – és erre tekintettel az intézményvezetői megbízása – közös megegyezés jogcímén 2020. május 22. napján megszűnt.

 

2. A Közgyűlés a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott 57/2020. (VI.10) határozatát  az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

 

„Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőnek ellátásával

 

2020. június 10. napjától 2021. május 23. napjáig

 

Somogyi Tamás

 

kerül megbízásra.

 

Somogyi Tamás illetménye a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 6. mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel az F fizetési osztály 5. fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint alakul:

 

 

Garantált illetmény:                                                                                                              139.995 forint

 

Garantált bérminimumra való kiegészítés:                                                                            70.605 forint

 

Garantált illetmény összesen kerekítve:                                                                                210.600 forint

 

Garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész:                389.400 forint

 

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500 %-a):                                         100.000 forint

 

Illetmény mindösszesen kerekítve:                                                                             700.000 forint

 

 

Határidő:        továbbításra a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges.