Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 3. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sasvárosi településrészen a városrész egészségügyi alapellátásának magasabb szintű ellátása érdekében az Érd Bagoly út 2/A. szám alatti ingatlanon egy olyan egészségügyi komplexumot hozott létre, mely a településrész egészségügyi alapellátását teljes mértékben kiszolgálja.

 

Az előző önkormányzati ciklusban vetődött fel, hogy a Sasvárosi Egészségház Dr. Staud József nevét vegye fel, de a gyakorlati lépések nem valósultak meg.

 

Dr. Staud József városunk köztiszteletben álló személyisége volt, akinek példamutató munkássága megalapozza, hogy a Sasvárosi Egészségház a nevét felvéve működjön tovább.

 

Dr. Staud József 1934-ben született Budapesten, az iskoláit is itt végezte el. Szülei munkásemberek voltak, édesapja vasesztergályos, édesanyja varrónő, majd balesete után házmesterként dolgozott. Dr. Staud József egy igen súlyos gyermekkori balesetből történő gyógyulása során döntötte el, hogy orvos lesz, és gyermekeket fog gyógyítani. Ez a cél vezérelte a középiskolás éveiben is. Szülei szerény anyagi körülményei ellenére támogatták elhatározásában. 1959-ben végezte el az orvostudományi egyetemet Budapesti Orvostudományi Egyetemen, majd a gyermekorvosi szakképesítést is itt szerezte meg. Nyíregyházára került a Józsa András megyei kórházba, ahol a gyermekosztályon gyakorlatot szerzett. 1960. június 8-án kötött házasságot, melyből egy gyermek született. Később visszakerült Budapestre, és a XX. kerületben körzeti gyermekorvosként folytatta a munkát. 1984-ben került Érdre, ugyancsak gyermekorvosi körzetbe, és 1994. november 11-én tragikus baleset eredményeként bekövetkező haláláig dolgozott ebben a városrészben.

 

Szerény, de igen nagy tudású ember volt, aki példaértékű éltet élt. Élete, hivatása a gyermekek gyógyítása volt.  

 

 

A család képviseletében dr. Staud Józsefné 2020. július 2-án kelt levelében a névfelvételhez hozzájárult. A névfelvételről szóló döntésről a Magyar Orvosi Kamara is értesítésre kerül.

 

A Sasvárosi Egészségház új neve ennek megfelelően: „Dr. Staud József Egészségház” lesz, mely megnevezést  a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratában is át kell vezetni, tekintettel arra, hogy a védőnői szolgálat is ebben az épületben kapott helyet, és az intézmény telephelyeként funkcionál.

 

A fentieknek megfelelően javaslom a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a határozati javaslatokat!

 

 

Érd, 2020. július 6.

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 3. pontja alapján – tisztelegve Dr Staud József gyermekorvos munkássága előtt – úgy dönt, hogy a Sasvárosi Egészségház (Érd Bagoly út 2/A.) a jövőben „Dr. Staud József Egészségház” névvel működik tovább.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 43/2018. (II.22.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

 

Határidő:       döntés továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges