Tisztelt Közgyűlés!

 

A gyepmesteri tevékenység alapvetően két nagy területe a kóbor állatok befogása, elhelyezése, gondozása és kiadása, valamint az állati eredetű melléktermékek - elsősorban állati tetemek - elszállítása, begyűjtése és ártalmatlanítása. Ez utóbbi feladat részletes szabályozását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.), valamint az állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) adja meg. A kóbor állatokkal kapcsolatos feladatellátásról azonban az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése tartalmaz előírásokat: „A települési – a főváros belterületén a fővárosi – önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.”

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) értelmében a települési önkormányzat e kötelező feladatát elláthatja a) saját szervei útján (Mötv. 41. § (2) és (4) bekezdése), b) intézmény alapításával és c) úgynevezett „feladatellátási” szerződés útján (Mötv. 41. § (6) bekezdése), valamint d) társulás létrehozásával (Mötv. 87. §). A Közgyűlés – amennyiben nem saját szervei, intézményalapítás vagy társulás útján tesz eleget a fentiekben részletezett feladat ellátási kötelezettségének – jogosult, egyben köteles „feladat-ellátási” szerződést kötni.

 

Az FM rendelet 5. számú mellékletének 3.6. pontja értelmében az állathulláknak a gyepmesteri telepre szállításával, őrzésével és ártalmatlanná tételével járó feladatok elvégzésére minden városban gyepmestert kell alkalmazni. A gyepmestert a polgármesteri hivatal alkalmazza. Jelenleg az Érdi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában kettő gyepmester (egy fő 8 órás és egy fő 4 órás) áll.

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon létesítettünk ebrendészeti telepet és állatmenhelyet, melyek üzemeltetésére a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvánnyal kötöttünk szerződést, mely 2020. június 30. napján lejárt. Az alapítvány jelezte, hogy a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett nem tudja tovább vállalni a telep működtetését, és legfeljebb három hónapig tartó szerződést tud aláírni.

 

A fenti jogszabályok tükrében mind a gyepmesteri kötelező önkormányzati feladatok ellátásának, mind pedig az önként vállalt állatmenhely működtetésének módját célszerű lenne újra gondolni, és legkésőbb a 2020. szeptemberi rendes ülésen végleges döntést hozni e kérdésben. Az átmeneti időre javasolom a Közgyűlésnek, hogy a jelenlegi feladatellátó alapítvánnyal kössünk feladat ellátási szerződést az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján és a közfeladat ellátásához biztosítsuk az önkormányzat tulajdonában lévő százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlant. A feladatellátás ellenértékeként – amely nem tartalmazza az állatmenhely költségeit – havonta 880.000 forint összeget igényelne az alapítvány. Az állatmenhely működtetésére havi 705.000 forint támogatási igényt terjesztettek elő.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

 

Az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglaltak értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 év határozott időre köthető.

 

Az Nvtv. 11. § (16) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

 

Az Nvtv. 11. § (17) bekezdésének b) pontja alapján mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.

 

Ezen rendelkezések alapján az alapítvány részére lehetőségünk van az ingatlan versenyeztetés nélküli, ingyenes használatba adására.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendeletének 27. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, ingyenes használatba adása illetve ilyen vagyonon vagyoni értékű jog alapítása kizárólag a Közgyűlés minősített többséggel elfogadott döntésével történhet.

 

Az állatmenhely üzemeltetése nem kötelező önkormányzati feladat, de jelentős igény van a működésére, ezért javasolom, hogy a szerződés időtartamára biztosítsunk az alapítvány részére havi 705.000 forint támogatást.

 

 

Érd, 2020. július 13.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésével és a hozzá tartozó az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok elvégzésével feladatellátási szerződés keretében megbízza a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványt 2020. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra havi 880.000 forint megbízási díj ellenében a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti közfeladat ellátásához a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány részére ingyenesen használatba adja a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a közfeladat ellátásának idejére, de legfeljebb 2020. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a feladatellátási szerződést és a használatba adási szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely üzemeltetésére a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványnak 2020. szeptember 30-ig havi 705.000 forint támogatást nyújt.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.