2020. március 11-én rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött a kormány, ebből fakadóan a Közgyűlés jogosítványait, így a döntési jogkörét is a polgármester gyakorolta. Azt reméltük, hogy Érd polgármestere – bár nincs erre törvényi kötelezettsége, de más városok polgármestereinek példáját követve – konzultálni fog a Közgyűlés minden frakciójával a döntések meghozatala előtt. Erre a mellékelt államtitkári tájékoztató levél alapján is lett volna lehetősége.

 

Sajnos ilyen konzultációra nem került sor, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntésekről csak utólag, többnapos vagy hetes késéssel értesültünk. Ezért javaslatainkat, előbb 2020. április 5-én emailben megküldtünk a Polgármester részére, majd később az Mötv. és az SZMSZ szerint önálló képviselői indítványként is megfogalmaztuk, amelyet 2020. április 27-én küldtem meg Polgármester Úr és a Közgyűlés tagjai részére.

 

Kétségtelen, hogy ebben az egészségügyi veszélyhelyzetben az emberi élet és az Érden élők egészségének védelme az elsődleges. Az általunk javasolt intézkedések ennek érdekében három területet érintettek: lakossági, intézményi és gazdasági feladatok.

 

Kértük, hogy ezeken a területeken a javaslataink figyelembevételével készüljön egy akcióterv, amelyet a fenti határozati javaslatban fogalmaztunk meg. Sajnos Polgármester Úr jogszabálysértő módon, a szabályosan megtett előterjesztésről nem hozott döntést a Közgyűlés hatáskörében.

 

Az előterjesztésünk határozati javaslatában többek között javaslatot tettünk arra, hogy a járványhelyzettel összefüggésben, a megnövekedett többletfeladatokra tekintettel a Szociális Gondozó Központ személyi juttatásokra fordítható keretét 50.000.000 Ft-al emeljük meg, amelyet a szociális szférában idősek és rászorultak ellátásával foglalkozó munkavállalóknak kell biztosítani. Ezt most újból a Közgyűlés elé terjesztem, azzal, hogy minden érintett munkavállaló legalább egyszeri 150.000 Ft-os rendkívüli juttatást kaphasson.

Az indítványomat a legutóbbi 2020. június 29-i rendkívüli ülésre benyújtottam. Akkor a többség nem volt hajlandó napirendre venni. Polgármester Úr azzal indokolta, hogy a mostani, 2020. július 9-i rendkívüli ülésen fogja tárgyalni a Közgyűlés. Azonban a kiküldött meghívóban nem szerepel ez a napirendi pont.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

Érd, 2020. július 8.                                                                         

 

 

Simó Károly

HATÁROZATI JAVASLAT

 

  • A Közgyűlés úgy dönt, hogy a járványhelyzettel összefüggésben, a megnövekedett többlet feladatokra tekintettel a Szociális Gondozó Központ személyi juttatásokra fordítható keretét 50.000.000 Ft-tal megemeli, amelyet a szociális szférában idősek és rászorultak ellátásával foglalkozó munkavállalóknak kell biztosítani. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a költségvetés ilyen irányú módosításának előterjesztésére.
  • A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a Szociális Gondozó Központ érintett munkavállalói legalább egyszeri rendkívüli 150.000 Ft-os juttatásban részesüljenek 2020-ban.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges