Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát a …/2020. (07.16.) számú önkormányzati közgyűlési határozattal – mint tagi határozattal – elfogadottak alapján.

 

 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye

 

 • A társaság cégneve: Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:    Érdi Vizisport Kft.

A társaság cégformája:              korlátolt felelősségű társaság

 

 • A társaság székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is

 

 • A társaság telephelye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1., B épület

 

 • A cég e-mail elérhetősége: vizisport@erd.hu

 

 1. A társaság alapítója

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

törzskönyvi azonosítója: 731256

székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

képviseletre jogosult neve: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A társaság, feladata, tevékenységi körei

 

 • Főtevékenység: 8551 '08 Sport, szabadidős képzés

 

 • Egyéb tevékenységi körök: 4711 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem

5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621 '08 Rendezvényi étkeztetés

5629 '08 Egyéb vendéglátás

5630 '08 Italszolgáltatás

7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

7312 '08 Médiareklám

8510 '08 Iskolai előkészítő oktatás

8520 '08 Alapfokú oktatás

8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

9311 '08 Sportlétesítmény működtetése

9312 '08 Sportegyesületi tevékenység

9319 '08 Egyéb sporttevékenység

9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

 

 • A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

 

 • A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély jogerős megléte, fennállása esetén végez.

 

 • A társaság és annak alapítója közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

 

 

 1. A társaság működésének időtartama

 

A társaság határozatlan időre alakult. A társaság megalakulásának napja az a nap, amikor jelen alapító okiratot az alapító aláírja. A társaság első üzleti éve 2020. július 23. napján kezdődik, és ugyanezen év december 31-én végződik. A következő üzleti évek mindenkor január 1-jén kezdődnek, és ugyanazon naptári év december 31-én végződnek.

 

 1. A társaság törzstőkéje

 

A társaság törzstőkéje 3.000.000, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000, azaz hárommillió forint készpénzből áll, és amely a törzstőke 100 százaléka. Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000 forint mértéke a tag pénzbetétjének 100%-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

 

 1. A tag törzsbetétje

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.000.000 forint.

A törzsbetét összetétele: készpénz: 3.000.000 forint; nem pénzbeli hozzájárulás: 0 forint.

 

 1. Üzletrész

 

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

 

 1. Az üzletrészek átruházása, felosztása

 

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Az üzletrész nem osztható fel.

 

 1. Az alapítói határozat

 

 • A törvény szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőket írásban értesíti.

 

 • Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal továbbá az alábbi esetkörök:

 

 1. a társaság üzleti tervének elfogadása;
 2. a 10.4 pontban írt beszámolók elfogadása;
 3. az ügyvezetők részére felmentvény megadása.

 

 • Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

 

 1. Az ügyvezető

 

 • A társaság ügyvezetője:

 

Petruska László

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

lakcíme:

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 23.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

 • Petruska László megbízási jogviszonyban látja el ügyvezetői feladatait. Az ügyvezető képviseleti joga önálló.

 

 • Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

 

 • Az alapító határozatával az ügyvezető döntési jogkörét magához vonhatja vagy feltételekhez kötheti, ezek a korlátozások azonban az ügyvezető képviseleti jogkörét nem érintik. Az egyedüli tag az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk. 3:118. §-ban foglalt felelősség alól.

 

 • Az ügyvezető köteles a jövő évre vonatkozó üzleti tervet elkészíteni és legkésőbb előző év december 15. napjáig az alapító elé tárni elfogadásra. Az ügyvezető köteles az alapító részére a kért tájékoztatásokat legfeljebb 15 napos határidővel írásban megadni valamint a társaság nyilvántartásaiba, irataiba a betekintést lehetővé tenni. Ügyvezető köteles a társaság működéséről évente írásban beszámolni az alapítónak.

 

 • Az alapító az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles elvégezni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozni a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

 

 • Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei:

 

Az ügyvezető

 1. önállóan jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
 2. köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
 3. köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
 4. gondoskodnak a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
 5. köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
 6. köteles a társaság tagjáról nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
 7. köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
 8. vezeti a határozatok könyvét;
 9. ellátja a jogszabály és az alapító okirat által előírt egyéb feladatokat;
 10. köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként megőrizni;
 11. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat;
 12. végrehajtja a tag döntéseit.

 

 • Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

 

 1. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 3. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 4. A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
 5. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

 

 1. Cégjegyzés

 

A társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előirt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosult önállóan írja a teljes nevét olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (aláírás-minta) tartalmazza.

 

 1. Felügyelőbizottság

 

 • A társaságnál felügyelőbizottság választására került sor. Tagjai:

 

 1. Ángyán Balázs (elnök)

Anyja születési neve:

Lakcíme:

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 23.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

 1. Egerszegi Klára (tag)

Anyja születési neve:

Lakcíme:

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 23.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

 1. Lengyel Péter (tag)

Anyja születési neve:

Lakcíme:

 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 23.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

 • Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet felügyelőbizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. Nem lehet felügyelőbizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. Nem lehet felügyelőbizottsági tag a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben e gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
 • A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

 

12.6   A felügyelőbizottság:

 

 1. az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
 2. köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról az alapító csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
 3. ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé rendkívüli ülést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére;
 4. amennyiben az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget.

 

12.7   A felügyelőbizottság működése

 

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

 

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

 

Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

 1. Könyvvizsgáló

 

A társaság könyvvizsgálója:

Audit & Consulting Partner Könyvvizsgáló Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 13-20-192170

Székhelye: 2081 Piliscsaba, Szent László király útja 16.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Tóth Mariann

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007017

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 23.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

 1. A társaság megszűnése

 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 • Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

 

 • A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

Érd, 2020. július 23.

 

 

____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Dr. Csőzik László polgármester

 

Ellenjegyzem Érd, 2020. július 23. napján: