Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi ágazat tekintetében az önkormányzat kötelező feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény részletezi.

 

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről  szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet határozza meg. Ezen jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

 

A fenti jogszabályok alapján a Közgyűlés 104/2019. (IV. 25.)  határozata alapján az önkormányzat öt évre szóló feladat-ellátási szerződést kötött a Szép és Ép Fog Kft.-vel (továbbiakban: Megbízott) a 11. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A fogorvosi feladatokat e körzetben személyesen ellátó fogorvos dr. Darvas Julianna, aki a Megbízott alkalmazottjaként dolgozott. Megbízott bejelentette, hogy dr. Darvas Julianna - nyugdíjba vonulás okán- térítésmentesen lemondott a praxisról, amelyet dr. Deák Tamás venne át 2020. november 1-jei hatállyal.  Dr. Deák Tamás rendelkezik mindazon feltételekkel, amelyek a praxisjog megszerzéséhez szükségesek.

 

Dr. Darvas Julianna praxisjogának elidegenítésére tekintettel a 11. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására a Megbízottal jelenleg hatályban lévő feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel meg kell szüntetni. Ezt követően a praxisjog megszerzése érdekében előszerződést kell kötni dr. Deák Tamással, aki a tevékenységét a Megbízott alkalmazottjaként látná el, amennyiben a közgyűlés hozzájárul a praxis működtetéséhez.

 

A praxisjog megszerzése után a Közgyűlésnek feladat-ellátási szerződést kell kötnie a megbízottal a 11. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön, amennyiben a praxisjogot megszerzi.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a működési engedélyt abban az esetben adja ki az egészségügyi szolgáltató részére, ha a praxis működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja. Megbízott nyilatkozott arról, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott személyi feltételeknek megfelel, az előírt tárgyi eszközökkel (felszereléssel) rendelkezik, és azokat a továbbiakban is biztosítja.

Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas fogorvosi rendelőt az Érd, Budai út 3. fszt. 2. szám alatti ingatlanban a Megbízott biztosítja.

Megbízott a rendelési idején és a helyettesek személyén sem kíván változtatni, mely a feladat-ellátási szerződésben kerül rögzítésre.

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott szerződés-tervezet tartalmi elemei a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetésre kerültek. Az orvos az előírt szakmai követelményeknek továbbra is megfelel, panaszbejelentés a működésével kapcsolatban nem érkezett, ennek megfelelően javasolom a feladat-ellátási szerződés megkötését további öt éves időtartamra.

 

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2020. szeptember 11.

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal  (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.)a 11. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2019. június 17-én megkötött feladat-ellátási szerződést -dr. Darvas Julianna praxisjogának  elidegenítésére tekintettel - 2020. október  31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

1.Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos út 22.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Deák Tamás fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Deák Tamás fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Deák Tamás fogorvos az érdi 11. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

 

3.A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges