Tisztelt Közgyűlés!

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) számú kormányrendelet 2. §-ában foglalt szabályozás a gazdasági társaságok számára biztosította a lehetőséget, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókat az általános előírás szerinti május 31-i határidő helyett az idei évben szeptember 30-ig állítsák össze és hozzák nyilvánosságra. Ennek megfelelően az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. évi beszámolóját a Közgyűlés 2020. szeptemberi ülésére terjesztettük be.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Az Érdi Sport Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Sport Kft. az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek mint alapítónak kell elfogadnia.

 

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is.

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Sport Kft. Felügyelőbizottsága 2019. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozata szintén rendelkezésre áll.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben a társaság tevékenységéhez 387.985.000 forint önkormányzati forrást biztosított. A társaság 2019. évi tevékenysége során keletkezett mérleg szerinti vesztesége 78.495.000 forint.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a csatolt mellékletek ismeretében fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2020. szeptember 18.

                    

 

                                                     

 Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Sport Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

 

Határidő: határozat továbbítására – 2020. szeptember 30.

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.