Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének Zsirkai Lászlónak a megbízatása 2020. október 31. napján lejár. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi ügyvezető kiemelkedő és eredményes munkát végzett a cég irányítása tekintetében, javasolom, hogy pályázati eljárás nélkül ismételten bízza meg az alapító az ügyvezetői feladatok ellátásával.

 

A Ptk. 3:114. §-a alapján a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól. Ettől a szabálytól azonban a Ptk. eltérést enged. Javasolom, hogy Zsirkai Lászlót 2020. november 1. napjától 2023. december 31. napjáig bízzuk meg a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával. A megválasztott ügyvezető változatlan feltételek mellett munkaszerződés keretében bruttó 715.000,- Ft/hó alapbér és az éves alapbér 30%-nak megfelelő összegű prémium ellenében látná el az ügyvezetői feladatokat.

 

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslattal megegyező döntés meghozatalára!

 

Érd, 2020. szeptember 18.

                                                               

     

                                                                                    

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság ügyvezetőjének Zsirkai Lászlót választja meg 2020. november 1-től 2023. december 31-ig. Az ügyvezető az 1. pont szerinti megbízást munkaszerződés keretében bruttó 715.000,- Ft/hó alapbér és az éves alapbér 30%-nak megfelelő összegű prémium ellenében látja el.

 

  • Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 12. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra:

 

„12. Az ügyvezető

 

12.1. A társaság ügyvezetője:

 

Név: Zsirkai László

Anyja neve:

Lakcím:

Születési helye és ideje:

 

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

 

12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

 

12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkajogviszonyban látja el.”

 

 

Határidő: a határozat továbbítására azonnal

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja:     1. pont:         titkos szavazás, minősített többség szükséges.

2. pont:         nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán utca 2.)

 

ALAPÍTÓ HATÁROZATA

 

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata(székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13;képviseletében dr. Csőzik László polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon és a 2030 Érd, Alispán utca 2. székhellyel bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója – ügyvezető választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

 

1/2020. (IX.24.) számú határozat

 

Alapító 2020. november 1. napi hatállyal 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Zsirkai Lászlót (anyja neve: ,születési helye és ideje: , lakóhely: ), választja meg a társaság ügyvezetőjévé, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – ügyvezetőre vonatkozó – 12. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„12. Az ügyvezető

 

12.1. A társaság ügyvezetője:

 

Név: Zsirkai László

Anyja neve:

Lakcím:

Születési helye és ideje:

 

A megbízatása határozott időre szól.

 

A megbízatása kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

 

12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

 

12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkajogviszonyban látja el.”

 

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. szeptember 24.

 

 

 

………..........................................

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

(képv: Dr. Csőzik László polgármester)

alapító

 

Alulírott dr. Polgár Péter ügyvéd (KASZ: 36067321) a jelen okiratot készítettem és Érden, 2020. szeptember 24. napján ellenjegyzem: