Tisztelt Közgyűlés!

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) kormányrendelet 2. §-ban foglalt szabályozás a gazdasági társaságok számára biztosította a lehetőséget, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókat az általános előírás szerinti május 31-i határidő helyett az idei évben szeptember 30-ig állítsák össze és hozzák nyilvánosságra. Ennek megfelelően az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója a Közgyűlés 2020. szeptemberi ülésére került beterjesztésre.  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik továbbá a nyereség felosztásáról szóló döntéshozatal.

 

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is.

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntéséről szóló értesítését az előterjesztés melléklete tartalmazza.

 

A társaság részére a Városi Sportcsarnok működtetésére közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott támogatás 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő számszaki beszámolója szintén a Közgyűlés jelenlegi ülésére kerül beterjesztésre.

 

Az önkormányzat 2019. évben a társaság tevékenységére 655.300.985 Ft önkormányzati forrást biztosított. A társaság 2019. évi tevékenysége során keletkezett adózott eredmény 5.073.000 Ft.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a csatolt mellékletek ismeretében fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2020. szeptember 18.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

 

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredményből osztalékot nem fizet, a képződött eredményt eredménytartalékba helyezi.

 

Határidő: határozat továbbítására – 2020. szeptember 30.

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.