Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 20-án 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében megbízta az Érdi Városfejlesztési Kft-t, mint közszolgáltatót, hogy - különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, a társaság alapító okiratában, valamint a város sportkoncepciójában foglaltakra-, az általa haszonbérbe vett Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778 helyrajzi számú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működtetésével szabadidős és sport-szolgáltatásokat lásson el.

 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatást nyújtó minden év március 30-ig köteles az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.

Az idei évben a Társaság által a jogszabályi határidőre elkészített beszámoló a vészhelyzet körülményire tekintettel a számviteli beszámolóval egyidejűleg kerül beterjesztésre a Közgyűlés elé.

 

Az alábbiakban a jogszabályban foglaltak szerinti beszámoló kerül benyújtásra a Miniszter részére.

 

A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma:

 

1. Egyedi támogatás esetében:

1.1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe

 

                Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

                2030 Érd, Alispán utca 2.

 

1.2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma:

 

                TVI-3262/2013/CS/1/01.

               

1.3. Támogatást nyújtó elnevezése:

 

                Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

1.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére):

 

            A sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

1.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a megjegyzések rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]

 

             Vissza nem térítendő támogatás.

 

1.6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik:

           

            Szabadidő és sportszolgáltatás különös tekintettel a sportról szóló 2004.évi I. törvény 55.§-ában foglaltakra. Kormányzati funkció szerint 081030.

               

1.7. Az ellentételezés összege:

 

             351.141.000,- Ft (háromszázötvenegymillió-száznegyvenegyezer forint)

 

 

1.8. A közszolgáltatás működéséből származó bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint, a költségek pedig ugyanezen határozat 3-ik bekezdése szerint:

 

Bevételek:

      Összeg Ft-ban

Támogatás

351 141 000

Saját bevétel

126 413 334

Bevétel összesen

477 554 334

   
   

Kiadások:

      Összeg Ft-ban

Anyagköltség

89 166 898

Igénybe vett szolgáltatások

172 838 308

Eladott áruk beszerzési értéke

1 221 158

Alvállalkozói szolgáltatások

85 861 640

Egyéb szolgáltatások

3 063 904

Bérköltség

75 331 677

Személyi jellegű egyéb kifizetések

23 849 218

Bérjárulékok

18 579 744

Kis értékű eszköz beszerzések

3 405 474

Igazgatási költségek arányos része

6 390 948

Kiadások összesen

479 708 969

 

 

Bevétel - kiadás

-2 154 635

 

A beszámolóban bemutatott bevételek és kiadások a gazdálkodó szervezet által főkönyvi kivonattal alátámasztásra kerültek.

A költségek meghaladták a bevételeket, ezért nyereség nem keletkezett.

A költségek meghaladták a bevételeket, ezért túlkompenzáció nem merült fel.

               

1.9. A 2012/21/EU bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában:

 

Iratmegőrzés: rendezett jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelő iroda

2030 Érd, Alispán u. 2.

értékhatár: az engedélyezett összeghatáron belül

megbízási időtartam: 10 év.

 

1.10. Megjegyzések:

 

Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft által működtetett Érd Velencei út 39-41.szám alatti (18778 hrsz.) uszoda és sportcsarnok fenntartási és üzemeltetési költségei meghaladták a sportcsarnok működtetéséből és a támogatásból származó bevételeit, a bevétel és kiadás különbözetét – 2.154.635,- forintot – a gazdálkodó szervezet más tevékenységéből származó bevétellel fedezte. A beszámolóban bemutatott bevételek és kiadások a gazdálkodó szervezet által főkönyvi kivonattal alátámasztásra került.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

 

 

Érd, 2020. szeptember 18.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

 polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2019. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek küldje meg.

 

 

Határidő: határozat közlésére - 2020. szeptember 30.

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges