Tisztelt Közgyűlés!

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) kormányrendelet 2. §-ban foglalt szabályozás a gazdasági társaságok számára biztosította a lehetőséget, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókat az általános előírás szerinti május 31-i határidő helyett az idei évben szeptember 30-ig állítsák össze és hozzák nyilvánosságra. Ennek megfelelően az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója a Közgyűlés 2020. szeptemberi ülésére került beterjesztésre.  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik továbbá a nyereség felosztásáról szóló döntéshozatal.

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is.

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén rendelkezésre áll.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben a társaság tevékenységére 150.749.001 Ft önkormányzati forrást biztosított. A társaság 2019. évi tevékenysége során keletkezett mérleg szerinti eredmény 14.294.000 Ft veszteség.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a csatolt mellékletek ismeretében fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2020. szeptember 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

 

 

Határidő: határozat továbbítására – 2020. szeptember 30.

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.