Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ellátja a Városi Televízió, az Érd FM 101,3 rádió, az ÉrdMost.hu internetes portál és 2020 januárja óta az Érdi Újság működtetését is. Mivel a jelenlegi elnevezés nem tükrözi hűen a fentiek szerinti komplex feladatellátást, így javaslom, hogy új névként Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített névként Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. nevet fogadja el a Közgyűlés, mint alapító.

 

Javaslom továbbá a társaság Alapító Okiratának X. 1. pontjai rendelkezéseit megváltoztatni, mert a jelenlegi rendelkezés szerint a társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása és a megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat az alapító önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja. Az ügyvezető kizárólag az egyéb munkáltatói jogok felett rendelkezik.

 

Jelenleg semmi nem indokolja a fenti jogkör elvonást, az ügyvezető a munkavállalókat személyesen ismeri, a módosítással a döntés ott fog majd megszületni, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre. Ezzel a módosítással az ügymenetet is gyorsíthatjuk és a polgármesterre háruló adminisztrációs terheket jelentős mértékben csökkenteni tudjuk.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el!

 

Érd, 2020. szeptember 18.

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) II. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„II. A társaság cégformája, cégneve:

A társaság cégformája:                                  Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság cégneve:                                                  Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:                                                      Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.”

 

 

2. Az Alapító az Alapító Okirat X. 1. pontjának a szöveges részét a következőek szerint módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kövesdi Péter

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

 

 „Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan ideig tartó időtartamra szól.

Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.”

 

3. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

1. melléklet a …/2020. (IX. 24.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

(2030 Érd, Budai út 16–18.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatokat hozza:

 

 

1/2020. (IX. 24.) alapítói határozat

 

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság Alapító Okiratának II. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„II. A társaság cégformája, cégneve:

A társaság cégformája:                                  Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság cégneve:                                                  Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:                                                      Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.”

 2. Az Alapító a társaság Alapító Okiratának X. 1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kövesdi Péter

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

 

 „Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan ideig tartó időtartamra szól.

Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

4. Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2020. szeptember 24.

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem Érden, 2020. szeptember 24. napján: