Tisztelt Közgyűlés!

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) számú kormányrendelet 2. §-ában foglalt szabályozás a gazdasági társaságok számára biztosította a lehetőséget, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókat az általános előírás szerinti május 31-i határidő helyett az idei évben szeptember 30-ig állítsák össze és hozzák nyilvánosságra. Ennek megfelelően az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. évi éves beszámolója a Közgyűlés 2020. szeptemberi ülésére került beterjesztésre.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. A legfőbb szervhatáskörét az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tekintetében a taggyűlés gyakorolja.

 

Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az önkormányzat többségi, 70%-os tulajdonát képező társaság, így a 2019. évi éves beszámolót a Közgyűlésnek mint többségi tulajdonosnak el kell fogadnia. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik ezen túlmenően, hogy felhatalmazást adjon a polgármesternek, hogy a társaság taggyűlésén a beszámolóval kapcsolatos tárgykörbe tartozó döntések vonatkozásában az Önkormányzat véleményét képviselje.

 

A Társaság beszámolója beterjesztésre kerül továbbá az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésére is, amely a társaság kisebbségi (10%-os) tulajdonosa. A Társulási Tanács ülésén szintén a polgármester képviseli az önkormányzat beszámolóval kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés felhatalmazása alapján.

 

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2019. évi éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is, amelyek az előterjesztés mellékleteit képezik. A Társaság 2019. évi beszámolója szerinti a mérleg szerinti eredmény 246.387.000 forint veszteség!

 

A beszámolóban és a kapcsolódó mellékletekben foglalt információk szerint a Társaság 2019. évben felülvizsgálta a korábbi évek (a 2016., a 2017. és a 2018. évek) pénzügyi adatait. A felülvizsgálat során megállapításra került az előző évek beszámoló adatait érintő, számviteli előírások szerint jelentős különbözet, amely a jogszabályok alapján a mérlegben és az eredmény kimutatásban előző évek módosításaiként került bemutatásra, összesen 343.004.000 forinttal csökkentve az előző évi veszteséget. A módosítással kapcsolatos adatokat a Kiegészítő melléklet tartalmazza.

 

A 2019. évi beszámoló, valamint az előző évek korrekciós adatai alapján a társaság saját tőkéje 348.267.000 forint, amely összeg kevesebb, mint a Ptk.-ban a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális törzstőke összege.

 

A tőkevesztésre a Független könyvvizsgálói jelentés is felhívja a figyelmet. A Ptk. 3:133. § a tőkevesztés rendezésére az alábbi szabályozást tartalmazza: (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.”

 

A Ptk. 3:189. § (1) b) bekezdése szabályozza az ügyvezető és a társaság taggyűlése számára a tőkevesztés esetén szükséges tennivalókat:

3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása] 

(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;

b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

(3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

 

A Társaság tőkeszerkezete a korábbi években történt tőkevesztés miatt már a 2018. évben sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így az ügyvezetőnek és a tulajdonosoknak intézkedni szükséges a tőkehelyzet rendezéséről, amelyre vonatkozó felhívást a határozati javaslat II. tartalmazza.

 

Érd, 2020. szeptember 23.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint többségi tulajdonos az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

 

Határidő:       határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint többségi tulajdonos utasítja az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Ptk. 3:189. § (1) b) bekezdésében foglaltak alapján a taggyűlést hívja össze és intézkedjen a veszteséges gazdálkodás következtében kialakult tőkehelyzet rendezéséről. A tőkehelyzet rendezésére vonatkozó javaslatot haladéktalanul küldje meg a tulajdonosok részére.

 

Határidő:       határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. taggyűlésén, továbbá az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén a 2019. évi beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntések tárgykörében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a közgyűlési döntésben foglaltaknak megfelelően képviselje.

 

Határidő:       határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.