Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 227/2019. (XI.28.) határozata alapján az önkormányzat szerződést kötött a Raiffeisen Bank Zrt-vel 600.000.000 forint összegű folyószámlahitel felvétele tárgyában, 2020. december 31-ig.

A jelenlegi folyószámlahitel keret összege nem elegendő a likviditás folyamatos  fenntartásához, amelynek oka a járványügyi helyzet miatt hozott jogszabályi intézkedések következtében keletkezett bevétel kiesés és a bevételek realizálódásának időbeli eltolódása,  valamint a kiadások összegének csak kismértékű csökkenése.

Az önkormányzat költségvetésében az alábbi jogcímeken történt és még várható végleges vagy ütemezett bevétel kiesés:

 • 140/2020 (IV.21.) Kormányrendelet a helyi adó megfizetési és bevallási szabályokat  módosította, az iparűzési  adó bevallási és megfizetési határideje 05.31-ről 09.30 módosult, a decemberi  iparűzési adó feltöltési kötelezettség megszűnt
 • végrehajtási eljárások felfüggesztése, szüneteltetése is a vészhelyzet alatt bevétel kiesést okozott
 • gépjárműadó helyben maradó részének (40% -nak) az elvonás
 • bérleti díj megfizetésének szüneteltetése
 • ingatlan értékesítés szünetelése.

A 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény, illetve az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alapul véve - figyelemmel az önkormányzat jövő évre prognosztizált likviditási helyzetére - megállapítható, hogy annak érdekében, hogy az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek folyamatosan, megfelelő határidőben eleget tudjon tenni, elengedhetetlenül szükséges a jelenlegi 600.000.000,-Ft összegű folyószámlahitel keret emelése legalább 1.500.000.000 Ft-ra.  

Az önkormányzatoknak költségvetési gazdálkodásuk során figyelemmel kell lenniük arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (4) bekezdése alapján költségvetésükben működési hiányt a 2020. évben sem tervezhetnek, viszont az ütemezett kiadásaik és bevételeik közötti időbeli eltérés kiegyenlítésére szolgáló éven belüli lejáratú hitelt, ún. likvid hitelt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján felvehetnek. A likvid hitel felvételéhez a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint kormányzati engedély nem szükséges, mivel a likvid hitel olyan éven belüli finanszírozási hitel, ami az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiányként nem jelentkezik.  

 

Mindezen körülményeket figyelembe véve a városvezetés felülvizsgálta, hogy milyen intézkedési lehetőségek valósíthatók meg a likviditás javítása érdekében. A felülvizsgálat keretében az önkormányzat ajánlatot kért az OTP Bank Nyrt-től, mint alternatív számlavezető és likviditási hitelt biztosító pénzintézettől is. A felülvizsgálat eredményét az alábbiakban foglalom össze:

 

 • Amennyiben a jelenleg hatályos, Raiffeisen Bank Zrt-vel fennálló szerződés marad hatályban, 600.000.000 Ft hitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére a likviditási problémák kezelésére. A hatályos szerződésben foglaltak szerinti kamat mérték: 1 havi BUBOR + 1,5% kamatláb, 2020. szeptemberi BUBOR adattal számolva 0,6%+1,5%=2,1%. Emellett a fel nem használt hitelkeretre a rendelkezésre a tartási jutalék mértéke 0,5 %. Ennek a konstrukciónak a hátránya, hogy nem biztosítja a gazdálkodáshoz szükséges likviditási keretösszeget. Előnye, hogy nincs szükség módosításra sem a számlavezetés, sem a folyószámlahitel fennálló szerződése vonatkozásában.

 

 • A likviditási hitelkeret emelésére vonatkozóan a Raiffeisen Bank Zrt. megküldte a jelenleg hatályos szerződésének módosítására vonatkozó ajánlatát.

Az előterjesztés mellékletét képező ajánlatban foglaltak szerint a hitel maximális keretösszege 1.500.000.000 Ft, kamatterhe 1 havi BUBOR + 0,50% kamatláb. 2020. szeptemberi BUBOR adattal számolva 0,6%+0,5%=1,1%.A fel nem használt hitelkeretre a rendelkezésre a tartási jutalék mértéke 0,25 %. Ez a konstrukció elegendő pénzügyi mozgásteret biztosít a likviditási problémák kezelésére, továbbá nincs szükség a számlavezető pénzintézet módosítására.

 • A szintén az előterjesztés mellékletét képező OTP Bank Nyrt. által megküldött indikatív ajánlat tartalmaz folyószámla-hitel nyújtására vonatkozó kondíciókat, másrészt számlavezetésre vonatkozó ajánlatot, mivel a hitelkeret biztosításának feltétele az OTP Bank Nyrt-nél történő számlanyitás.

Folyószámlahitelt ajánlata szerint 1.800.000.000 Ft maximális keretösszegben nyújtana az OTP Bank Nyrt. A kamat mértékére vonatkozóan az ajánlat kétféle lehetőséget tartalmaz:

 • 1 havi BUBOR + 0,4% kamatláb, tehát összesen 0,6%+0,4%=1 %. Ebben az esetben rendelkezésre tartási jutalékot nem számít fel a bank az igénybe nem vett keretösszegre.
  • 1 havi BUBOR + 0,35% kamatláb, tehát összesen 0,6%+0,35%=0,95 %. Ebben az esetben 0,15% mértékű rendelkezésre tartási jutalékot számít fel a bank.

 

A folyószámlahitellel kapcsolatos kondíciókat összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Az önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt. jelenleg hatályos, számlavezetésre vonatkozó szerződésében foglaltak szerint évi 1.500.000 Ft számlavezetési díjat fizet, ez a díj az OTP Bank Nyrt. ajánlata szerint évi 1.000.000 Ft. A pénzforgalmat terhelő, egyéb költség az egyes utalásokat terhelő tranzakciós díj (tranzakciós illeték), amely a vonatkozó jogszabályban rögzített mértékben kerül felszámításra mindkét pénzintézet által.

Az indikatív ajánlatokat összehasonlítva az OTP Bank Nyrt. ajánlata mind a számlavezetés, mind a folyószámla hitelkeret kondíciói tekintetében kedvezőbb. Tekintettel arra, hogy a  folyószámla hitellel való gazdálkodás során mindenképpen szem előtt kell tartanunk a 2020. december 31-i fordulónapon fennálló visszafizetési kötelezettséget, törekednünk kell arra, hogy a magasabb összegű, rendelkezésre álló keretet csak a feltétlenül szükséges mértékben használjuk ki, ezért javaslom az 1 havi BUBOR+0,4% kamatmérték és 0% rendelkezésre tartási jutalék lehetőséget választani. 

 

Az önkormányzat jelenlegi és várható jövőbeni fizetési kötelezettségeit figyelembe véve javaslom a T. Közgyűlésnek, hogy a határozati javaslatokat a likviditási nehézségek elkerülése érdekében fogadja el!

 

 

Érd, 2020. szeptember 23.

 

 

Dr. Csőzik László

 

 

 

 

H ATÁROZATI JAVASLAT I.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat jelenleg hatályos bankszámla vezetési szerződésének megszűnését követő naptól számlavezető hitelintézetként az OTP Bank Nyrt-t választja.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-vel a pénzintézet ajánlatában foglalt kondíciók alapján számlavezetési szerződést kössön, egyúttal felhatalmazza, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-vel fennálló hatályos számlavezetési szerződés megszüntesse.

 

 

Határidő: 1. pontban foglaltak szerint

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

H ATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a számlavezető hitelintézetnek választott OTP Bank Zrt-vel folyószámla hitelkeret szerződést köt. A folyószámla hitelkeret összege 1.800.000.000 Ft, a kamat mértéke 1 havi BUBOR+0,4%, a rendelkezésre tartási jutalék mértéke 0%.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Raiffeisen Bank Zrt-vel fennálló folyószámla hitelkeret szerződés megszűntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg, valamint a folyószámla hitelkeret szerződést írja alá.

 

 

Határidő: a határozatban foglaltak szerint

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: név szerinti szavazás, egyszerű többség szükséges.