Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az érdi 24796/2 hrsz.-ú, természetben Érd, Intéző utcában található, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 1791 m2 nagyságú ingatlan.

 

Jelen előterjesztéssel a fentiekben körülírt ingatlan – mellékelt térképmásolaton jelölt - 7344 m2 nagyságú részének pályázat útján történő hasznosítására teszek javaslatot. A pályázat célja a felszíni tárolás lehetőségének biztosítása.

 

A 24796/2 hrsz.-úingatlan értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke nettó 264.100.000,- Ft.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 26.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása, hasznosítása, ha annak ingatlanszakértő által készített forgalmi értékbecslés alapján meghatározott forgalmi értéke a mindenkori költségvetési törvényben kötelező versenyeztetés szempontjából meghatározott egyedi forgalmi értéket meghaladja, kizárólag pályáztatás alkalmazásával történhet az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5.§ (3) bekezdés b) pontja alapján ez az értékhatár 2020. évben 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték.

 

Tekintettel arra, hogy a pályáztatás módjáról, főbb feltételeiről a vagyonrendelet 26.§ (6) bekezdése alapján a tulajdonosi jog gyakorlója dönt, a fenti jogszabályi előírásokra figyelemmel arra teszek javaslatot, hogy az ingatlan pályázat útján történő hasznosítására nyilvános pályázat útján kerüljön sor.

 

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Vt-1/l besorolású.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását. A hasznosítás során a pályázónak a felszíni tárolás megvalósítása során a szomszédos, területek telkek biztonságát szem előtt tartó deponálást kell alkalmaznia. A pályázó ajánlatot a pályázat tárgyát képező ingatlanrész egészére, vagy annak egy részére tehet.

 

A bérleti díj összege piaci ár, amely a pályázat tárgyát képező teljes területre minimum: 2.100.000,- Ft+ÁFA/hó

A kaució összege kettő havi nettó bérleti díj: 4.200.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú számlaszámára. A bérleti szerződést javasolt határozatlan időre kötni azzal, hogy a bérleti szerződést a felek indokolási kötelezettség nélkül, rendes felmondással, 90 napos felmondási idővel jogosultak felmondani. 

 

Az ajánlatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodájára (Érd, Alsó utca 3. sz. alatt, Polgárok Háza) kell benyújtani zárt borítékban, egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján. A borítékra rá kell írni:„Ingatlanhasznosítási pályázat - Érd, Intéző utca 24796/2 hrsz”.

A pályázaton csak az vehet részt, aki pályázatában nyilatkozik arról, hogy a kaució összegét a szerződés aláírásakor megfizeti, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is (NAV, Önkormányzat).

 

Apályázatoknak2020. november 6-án (péntek) 12.00 óráig kell beérkeznie.

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, illetve visszavonja.

 

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne: 2020. november 9-én 10.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., II. emeleti tárgyalójában.

 

A pályázatok felbontásával egyidejűleg Értékelési Bizottság véleményezi a pályázatokat és javaslatot tesz a tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb bérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

 

A pályázók értesítése a Közgyűlés döntését követő 8 munkanapon belül, írásban történik.

 

A beérkezett hasznosítási pályázatok értékelésére a Vagyonrendelet 1. mellékletének 21/A pontja alapján az alábbi összetételű Értékelési Bizottság létrehozására tesz javaslatot:

 

  • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere
  • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke
  • Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész,
  • dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport ügyintézője.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a pályázat kiírásáról!

 

 

Érd, 2020. október 16.

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Intéző utcában található 24796/2 hrsz.-ú ingatlan 7344 m² nagyságú részének határozatlan idejű hasznosítására a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételekkel.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 

  • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
  • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
  • Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész,
  • dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport ügyintézője.

 

 

Határidő: közzétételre: döntést követő 8 napon belül

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a …../2020.(X.22.) KGY határozathoz

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kiíró megnevezése, székhelye:        Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

 

Pályázat tárgya: Érd, Intéző utcában található 24796/2 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 7344 m² nagyságú - mellékelt térképmásolaton jelölt – részének felszíni tárolási célú hasznosítása.A pályázó ajánlatot a pályázat tárgyát képező ingatlanrész egészére, vagy annak egy részére tehet.

 

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Vt-1/l besorolású.

 

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj: a pályázat tárgyát képező teljes területre minimum 2.100.000,- Ft + ÁFA/hó

A kaució összege kettő havi nettó bérleti díj: 4.200.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú számlájára.

 

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.A hasznosítás során a pályázónak a felszíni tárolás megvalósítása során a szomszédos területek, telkek biztonságát szem előtt tartó deponálást kell alkalmaznia.

 

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő 90 nap. A bérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

Ingatlanhasznosítási pályázat- Érd, Intéző utca 24796/2 hrsz”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,

b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,

d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,

e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

 

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

 

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

 

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

 

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

 

A Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2020. november 6-án, (péntek) 12.00 óráig.

 

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pontos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportjánál a 06-23-522-362 telefonszámon szerezhető be.

 

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

2020. november 9-én 10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

 

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelő Bizottság véleményezi és javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb bérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

 

Eredményhirdetés módja:   a Közgyűlés döntését követő 8 munkanapon belül írásban történik.

 

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.