Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 163/2020. (X. 22.)határozatával döntött arról, hogy „Pöttöm Sziget Bölcsőde” elnevezéssel 2021. január 1. napjától új költségvetési szervet alapít, valamint a Szociális Gondozó Központ tekintetében is szervezeti átalakításról döntött.

 

A működési engedélyeztetéssel, a szolgáltatói nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályozást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) számú kormányrendelet tartalmazza. A rendelet 18. § (1) bekezdés alapján a fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a kérelemhez – a jogszabályban meghatározottak szerint elkészített – szakmai programját is köteles benyújtani, melyhez csatolni kell a szervezeti és működési szabályzatot is.

 

A Gyvt. 104. § (1) bekezdés d) pontja alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját.

 

A szervezeti és működési szabályzat kötelező tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) számú kormány rendelet 13. § (1) bekezdése, míg a bölcsőde szakmai programjának kötelező tartalmi elemeit a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: NM Rendelet) 4/A. § (1) bekezdése szabályozza.

 

Az NM Rendelet 4/A.§ (2) bekezdése alapján a szakmai programhoz mellékelni kell a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, valamint a szervezeti és működési szabályzatot.

 

A Pöttöm Sziget Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját és annak mellékleteit, valamint a Szociális Gondozó Központ szervezeti és működési szabályzatát az intézményvezetők elkészítették, tartalmuk a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

 

A Családok Átmeneti Otthonában (Nyírfa utca 11.) a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2020. szeptember 17-én hatósági ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés eredménye alapján az intézmény szakmai programjának és az annak mellékletét képező házirendnek az átdolgozása is szükségessé vált.

 

Jelen döntések meghozatalát az említett hatósági ellenőrzés során előírt határidő, valamint a Szociális Gondozó Központ átszervezéséhez kapcsolódó korábbi Közgyűlési döntések végrehajtása indokolja.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói  jogkörben eljárva – a Pöttöm Sziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakmai programját és annak mellékleteit a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásával egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 6/2019. (III. 20.)  számú SZEB határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ Családok Átmeneti Otthona - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Jelen Szakmai Program kiadásával egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 41/2017. (XI. 22.) számú SZEB határozatával jóváhagyott Szakmai Program hatályát veszti.

 

Határidő:         a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester