A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója a fogászati szakellátás területén fennálló folyamatos szakorvoshiány miatt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal által megállapított járóbeteg-szakellátási kapacitásadatok átcsoportosítására irányuló pályázat benyújtását kezdeményezte.

 

 A pályázat tárgya a fogászati röntgen közfinanszírozott 30 szakorvosi óra nem szakorvosi órába történő csoportosítása, ezáltal felszabadítva a jelenleg ott bejelentett szakorvosok óráit, annak érdekében, hogy a szájsebészet ill. fogszabályozás szakrendelés hiányos óraszáma betölthető legyen.

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) (a továbbiakban: törvény) bekezdése és a végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) lehetővé teszi a jobb betegellátás érdekében az átcsoportosítást azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátott kapacitásának száma összességében nem változhat.A Rendelet 8. § (1a) bekezdése szerint kérelmet a feladatot ellátó szolgáltató fenntartója nyújthatja be.

 

A Rendelet 8. § (1) bekezdésében került felsorolásra a csatolandó dokumentumok köre:

  • az egészségügyi ellátási kötelezettség körében kötött megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerződés esetén a feladatot átadó egyetértését igazoló dokumentum;
  • az átcsoportosítás részletes szakmai indokolása;
  • az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatkozata az átcsoportosítás fenntarthatóságáról,
  • az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében;
  • az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt kötelezettségeibe, és megfelel a fenti törvényben meghatározott feltételeknek.

 

A kapacitás átcsoportosítása ellátási érdekből szükséges, mivel a szájsebészet és a fogszabályozás szakrendelések hiányos óraszáma betölthető lesz.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátást érintő kapacitás átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújt be az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatalához jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

 

Határidő:         a döntés megküldésére – 3 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester