A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak, a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

 

Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VIII. 2.2. pontja alapján a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületnek beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2008. (I. 24.) számú határozatával alapító tagként 2008. február 18-án hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházási programjukat összehangoltan fejlesszék a közigazgatási területükön.A Társulást Érd, Tárnok, illetve Diósd települések önkormányzatai alkotják.

 

A 2019. évet érintően a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 4 alkalommal ülésezett, melynek során az alábbi tartalmú döntéseket hozta:

 

Februári ülésén a Társulási Tanács elfogadta a Társulás új Közbeszerzési Szabályzatát, döntött a Társulási Tanács tagjainak tiszteletdíj nélküli munkavégzéséről, a Tagok által 2019. évre fizetendő tagdíj összegéről, a Társulás 2019. évi költségvetéséről, valamint a költségvetési évet követő három évre szóló kitekintésről.

 

Márciusi ülésén a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Társulás megalapítja a Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely a Társulás 100 %-os tulajdonában van. A kft. megalapítása következtében a Tanács módosította a Társulás Társulási Megállapodását és tisztségviselőt újraválasztotta. (A Társulási Tanács az elnöki feladatokkal T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét bízta meg, az alelnöki feladatokkal Szolnoki Gábort, Tárnok Nagyközség polgármesterét és Bogó Lászlót, Diósd Város polgármesterét bízta meg.). Emellett döntött a szennyvíziszap komposztálótelep próbaüzemének befejezésével kapcsolatos döntésekről, vagyis érdi regionális iszaptelepre megkötött vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszünteti azzal a nappal, amikor a Zöldhatár Nonprofit Kft. a hatósági engedélyhez kötött tevékenységét a hatósági engedélyek birtokában elkezdheti, és ezen naptól vagyonkezelési szerződést köt az érintett ingatlanokra – a Társulás és a nonprofit kft.

 

Áprilisi ülésén a Társulási Tanács az előző hónapban megalapított Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevét Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésre módosította.

 

Májusi ülésén a Társulási Tanács döntött a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról:

A Társulás Tanács a 2018. évi költségvetési bevétel teljesítését 2.914.765.031 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 589.292.367 forintban, összesen 3.504.057.398 forintban állapította meg.

 

A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetési kiadás teljesítését 2.542.915.408 forintban, a finanszírozási kiadások teljesítését 0 forintban, összesen 2.542.915.408 forintban állapította meg.

 

A Társulás a költségvetési pénzmaradványt 961.141.990 forintban állapította meg, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

 

A Társulási Tanács közvetett támogatást nem állapított meg, a 2018. évben a Társulás átlagos statisztikai állományi létszáma 11 fő.

 

Emellett a Társulási Tanács döntött a Társulás elmaradt tagdíj követelésének megállapításáról, 2017-2018. évre vonatkozóan:

 

A Társulási Megállapodás XIII. 1.6. pontja alapján – a 2017. évre eső tagdíj összegét: 100.165.368 forint összegben állapította meg, ami a tagönkormányzatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

 

 

Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás – figyelemmel a Társulási Megállapodás XIII. 1.6. pontjára – a 2018. évre eső tagdíj összegét: 106.870.307 forint összegben állapította meg, ami a tagönkormányzatok között az alábbiak szerint kerül megosztás:

 

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – december 10.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester