A közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. május 28. napján alkotta meg a Rendeletet azzal a céllal, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.

 

A Rendelet módosítását alapvetően a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kcr.) időközben történt módosításainak átvezetése teszi szükségessé, mely a Rendeletet az alábbiak tekintetében érinti:

 

I. Az utóbbi évek során országszerte növekvő tendenciaként jelentkezett a két vagy több épület létesítése sarok-, illetve olyan telkeken, melyek két utca között, átnyúlóan helyezkednek el. Ez a jelenség szükségessé tette a Kcr. módosítását is, mely ezzel összefüggésben rögzíti, hogy ezen ingatlanok esetében egy épületnek a telek címével megegyező címet kell képezni, a többi épületnek azonban attól eltérő cím is megállapítható.

 

A sarok-, illetve két utca között, átnyúlóan elhelyezkedő telkeken létesített kettő vagy több épülettel kapcsolatosan megnövekedett helyi ügyek okán, valamint a központi címregiszter jogszabályszerű vezetése érdekében javaslom a helyi házszám-megállapítási szabályokban is rendezni a kérdést, mely a Rendelet 16. §-ának egy új, (10) bekezdéssel történő kiegészítésével valósulna meg.

 

E szerint az a legalább kettő önálló elhelyezkedésű épülettel beépített több közterülettel határos telek, melyen az önálló épületek különböző közterületre nyíló főbejárattal rendelkeznek, a kialakult házszámsorrend figyelembe vételével több közterület házszámsorába is besorolhatóvá válik.

 

E rendelkezés beiktatásával a Rendelet 16. § (1) bekezdésének f) pontja kiüresedik, ezért javaslom e szerkezeti egység hatályon kívül helyezését.

 

II. A Rendelet 16. § (4) bekezdése alapján a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kap alátörést. Ezt az előírást a lehető legkisebb változtatás elvének szem előtt tartása mellett pontosítani szükséges oly módon, hogy a megosztott ingatlanoknál az újonnan kialakult ingatlan esetében az eredeti házszám meghagyása mellett kerüljön megállapításra új alátört házszám. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozás nem tér ki azokra az esetekre, amikor az újonnan kialakult telek már másik közterületről közelíthető meg, szükséges a Rendelet kiegészítése ezen szabályok rögzítésével.

 

A Jat. 17. § alapján előzetesen felmértük a szabályozás várható következményeit. Megállapítottuk, hogy a rendeletmódosításban foglaltaknak nincs jelentősnek ítélt gazdasági, költségvetési, környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, illetve adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A szabályozás hatásai között azzal számolunk, hogy megteremtődik a központi jogszabályokkal a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) számú kormányrendelettel való összhang, ugyanis az ingatlanok házszám, illetve cím adatait tartalmazó nyilvántartás a címregiszter működésének törvényes feltételeit hivatott megalapozni.

 

Jelen előterjesztői indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

…/2020. (XI. 23.) számú önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló

10/2014. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) A Rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„(4) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) házszáma meghagyása mellett a számozás az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában A, B, C, D stb. alátörést kap (pl: 1/A, 1/B, 1/C, 1/D stb.). Kivételt képez az az eset, amikor az újonnan kialakult telek más közterületről közelíthető meg, mint a megosztás előtti. Ebben az esetben az újonnan kialakult telek annak a közterületnek a házszámsorába illeszkedő házszámot kap, amelyről megközelíthető.”

 

(2) A rendelet 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

 

„(10) A legalább kettő önálló elhelyezkedésű épülettel beépített több közterülettel határos telek, melyen az önálló épületek különböző közterületre nyíló főbejárattal rendelkeznek, a kialakult házszámsorrend figyelembe vételével több közterület házszámsorába is besorolható.”

 

2. § Hatályát veszti a Rendelet 16. § (1) bekezdés f) pontja.

 

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester