Az Országgyűlés az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb ellátása, a közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyainak a közszolgáltatás jellegéhez és tartalmához igazodó differenciálása, továbbá munkájának anyagi elismerése elősegítése, továbbá a kulturális közszolgáltatások kiszélesítése és azok 21. századi követelményeknek való megfelelése érdekében elfogadta a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Törvény).

 

A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonya a Törvény erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében foglaltak alapján 2020. november 1. napjától a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.

 

Erre tekintettel a Közgyűlés 2020. szeptember 24-ei ülésén elfogadta a fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek alapító okiratának módosítását, melyben a Szepes Gyula Művelődési Központ tekintetében a tevékenységének megfelelő kormányzati funkciószámok kiegészítésére is sor került. A módosító okiratok továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént, de az Államkincstár formai okok miatt hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot az alábbiak szerint:

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár tekintetében:

 

A költségvetési szerv alapításának dátuma a közhiteles nyilvántartás szerint 1954. július 27. melyet a módosító okiratban nem kell átvezetni.

 

Az alapító okirat 5.1-es pontjának javítása szükséges, tekintettel arra, hogy a kinevezés tényleges időtartama és az, hogy a kinevezést megelőzi-e pályáztatás, kötelező tartalmi elem.

 

Magyar Földrajzi Múzeum tekintetében:

 

A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése és székhelye kötelező tartalmi eleme az alapító okiratnak, így tekintettel arra, hogy az előző okirat sem tartalmazta, így a módosító okiratban is át kell vezetni.

 

Az alapító okirat 5.1 pontjának módosítása szükséges a fenti indokok miatt, kiegészítve azzal, hogy a múzeum a működési engedélye alapján országos szakmúzeum, így a vezető kiválasztásához minisztériumi engedélyezés is szükséges.

 

A Szepes Gyula Művelődési Központ tekintetében:

 

A kormányzati funkciók és az államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) számú PM rendelet 2. számú melléklete alapján a 084032 Civil szervezetek programtámogatása megnevezésű kormányzati funkció, támogatási típusú funkció, amely a létesítő okiratban nem szerepeltethető. A módosító okiratban a törlését el kell végezni.

 

Az 5.1 pont módosítása a vezetői kinevezés időtartama és a pályáztatási eljárás miatt kiegészítendő.

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése esetén a miniszter és a Közművelődési Kerekasztal véleményét is be kell szerezni, és annak tartalmát a képviselő-testülettel ismertetni kell.

 

Tekintettel arra, hogy a közművelődési feladatellátást érintő kormányzati funkciók, illetve a közművelődési alapszolgáltatások megjelölésében történő változás is átszervezésnek minősül, a Szepes Gyula Művelődési Központ tekintetében a szükséges véleményeztetések is megtörténtek.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 107/2020. (IX. 24.) számú határozatát visszavonom és egyben a Szepes Gyula Művelődési Központ 216/2017. (VIII. 31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítom, és elfogadom a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

Határidő:         határozat továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 108/2020. (IX. 24.) számú határozatát visszavonom és egyben a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 217/2017. (VIII. 31.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítom, és elfogadom a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 109/2020. (IX. 24.) számú határozatát visszavonom és egyben a  Magyar Földrajzi Múzeum 9/2016. (I. 28.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítom, és elfogadom a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester