A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A 478/2020. (XI. 4.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet miatt indokolt a rendszeres pénzbeli támogatások esetében a már megállapított jogosultságok megszűnésének, valamint az egyedi kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbítását elrendelni annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt az érintetteknek ne legyen szükségük új kérelem benyújtására, és támogatásuk a veszélyhelyzet alatt folyamatosan biztosított legyen.

 

A határidők meghosszabbítását a veszélyhelyzet megszüntetését követő hónap utolsó napjáig tartom indokoltnak.

 

Az érintett ellátási formák:

 

  • lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás;
  • tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatás;
  • hulladékgazdálkodási díjkedvezmény;
  • elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
  • gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás.

 

A támogatás költségvetési fedezete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 14. számú melléklete alapján biztosított.

 

 

Érd, 2020. november 26.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

 

…/2020. (XI. 30.)

önkormányzati rendelete

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú

önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet a következő 53. §-sal egészül ki:

 

„53. § (1) Az  5. § a)–b) és h) pontja szerinti ellátások esetén a 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró ellátási jogosultságok a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodnak.

 

(2) Az 5. § d) pontjában, valamint a 27. § (2) bekezdés e) pontjában  meghatározott pénzbeli ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró benyújtási határidő a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodik.”

 

2. §  A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet a következő 55. §-sal egészül ki:

 

 „55. § E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló szóló …/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 53. §-át 2020. november 4. napjától kell alkalmazni.”

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

_______________________

Dr. Csőzik László

polgármester

_______________________

Dr. Konkoly Zita

jegyző