Tárnok Nagyközség Polgármestere levélben kereste meg önkormányzatunkat, melyben azt kérte, hogy tárnoki lakosok számára az érdi hajléktalan ellátás keretein belül biztosítsunk 1–3 női és 1–3 férfi férőhelyet a téli időszakra.

 

A hajléktalan személyek átmeneti ellátását a Szociális Gondozó Központ látja el. Az intézmény vezetőjének tájékoztatása alapján az igényelt férőhelyeket a szálló kihasználtsága miatt maximum 2 fő férfi részére tudjuk biztosítani.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szabályozza az ellátások igénybevételi módját, valamint a fizetendő térítési díjat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 89. § (1) bekezdése, 90. § (4) bekezdése, valamint a rendelet 2. § a) pontja alapján az érdi lakcímmel nem rendelkező, illetve hajléktalanok esetében életvitelszerűen nem Érden tartózkodó személyek számára az önkormányzatunk fenntartásában működő ellátások abban az esetben biztosíthatók, ha az állandó lakóhely szerinti önkormányzat az igénybe vevő után megállapodásban vállalja az e rendeletben meghatározott intézményi térítési díj megfizetését az önkormányzat részére.

 

A rendelet 20. § (6) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj összege a szociális és gyermekjóléti gondoskodás esetén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114–119/B. §-aiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146–151. §-aiban foglaltak figyelembevételével megállapított összeg. Ugyanezen szakasz (8) bekezdése alapján a személyi térítési díj csökkentésére, valamint elengedésére nincs lehetőség. 2020. évben az átmeneti szálló intézményi térítési díja: havi 44.700 forint fejenként.

 

A fentiek alapján javaslom, hogy önkormányzatunk havi 40 ezer forint készenléti díj, valamint a tényleges igénybevétel alapján az intézményi térítési díj (jelenleg havi 44.700 forint) ellenében biztosítsa a szolgáltatást Tárnok Nagyközség részére legfeljebb két férőhelyig.

 

A hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatást 2020. december 1. napjától kéri biztosítani Tárnok Nagyközség Önkormányzata, ez indokolja a szolgáltatási szerződés megkötését.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb két fő férfi férőhelyre – 2020. december 1. napjától – 2021. március 31. napjáig tartó határozott időre havi 40 ezer forint készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybe vett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

 

 

Határidő:         a szerződés megkötésére – 2020. december 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester