Városunkban a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás keretén belül történik. A megállapodás 2019. évben 180 darab készülék működtetésére adott lehetőséget. Szerződés keretében a HB Rendszerház Informatikai Kft. a jelzőkészülékek biztosítását, karbantartását valamint operátori központ működtetését látja el. A szolgáltatással kapcsolatosan fennmaradó egyéb feladatokat, azaz a kivonuló személyzetet és az ehhez szükséges gépkocsit a Szociális Gondozó Központ biztosítja. Jelenleg 178 darab készülék van kihelyezve, melyből 21 Diósdon, 8 Tárnokon 149 pedig Érden található.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. szeptember 1. napjától – 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra feladat-ellátási szerződést kötött Tárnok Nagyközség Önkormányzatával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából.

 

A szolgáltatás ellátásáért a megbízó önkormányzat 2012. július 1. napjától havi 25 ezer forint készenléti díjat, valamint a szolgáltatásban részesülő személyenként havi 2.500 forint díjat fizet. Mivel a Szociális Gondozó Központ vezetőjének nyilatkozata alapján az intézmény a szolgáltatást a szabad kapacitása terhére a továbbiakban is tudja vállalni, javaslom, hogy a szerződés időbeli hatálya 2021. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra.

 

A döntés meghozatalát a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos biztosítása indokolja.

 

 

Érd, 2020. november 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2021. december 31. napjában határozza meg.

 

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester