Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 106/2017. (IX. 24.) számú határozatával pályázatot írt ki az önkormányzati tulajdonú 22716 helyrajzi számú, Múzeum sétányon található Helytörténeti Gyűjtemény épülete hátsó raktár részének (38,6 négyzetméter) hasznosítására. A pályázati felhívásra Bar-Hegedüs Anita egyéni vállalkozó nyújtott be pályázatot. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 157/2020. (X. 22.) számú határozatával az ingatlan bérbeadásáról döntött az alábbi feltételekkel:

 

Bérbeadás feltételei:

  • a bérlemény hasznosítási jellege: kávézó (a bérlő a tevékenységhez szükséges engedélyeket köteles beszerezni);
  • bérleti díj: havi 100.000 forint + áfa;
  • fizetési mód: havonta, a bérbeadó által kiállított számlán szereplő határidőig átutalással;
  • kaució összege: 240.000 forint, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni;
  • a bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő 90 nap.

 

Egyéb kikötések:

  • a bérlő a Helyi Építési Szabályzat, valamint a településképi rendelet szabályainak figyelembevételével, és a tulajdonos külön engedélyével az ingatlanon beruházást végezhet, mely a bérleti díjba beszámításra kerül;
  • a bérleti jogviszony megszűnésével a létesített beruházás – kártalanítási, kártérítési igény nélkül – a tulajdonos tulajdonába kerül;
  • az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal nem rendelkezik, ezért a bérlő köteles a közüzemi számlák fizetésére külön megállapodást kötni;
  • a bérleti jog nem ruházható át, harmadik személynek az ingatlan albérletbe nem adható.

 

A nyertes pályázóval a közgyűlési határozat meghozatalát követően az ingatlan megtekintésére és 2020. november 23. napján a műszaki felmérésére is sor került, amely alkalmával megállapítást nyert, hogy az ingatlan nem rendelkezik csatorna közművel, ennek kiépítése szükséges az Önkormányzat részéről. A csatorna kiépítésére vonatkozóan árajánlatot kértünk az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. január 18. napján kelt írásbeli tájékoztatása alapján vállalta a csatornázási munkák elvégzését.

 

A csatorna kiépítésének végső határideje: 2021. március 31.

 

A bérleti szerződés megkötésére 60 nap állt rendelkezésre, de erre a Felek által előre nem ismert körülmény miatt nem kerülhetett sor. Figyelemmel arra, hogy a bérlő birtokba lépésével egyidejűleg a csatornázási munkálatok is megkezdődhetnek, viszont a csatornarákötés időpontjáig – legkésőbb 2021. március 31. napjáig – a bérlemény a bérbeadó érdekkörében felmerült ok miatt nem használható, ezért erre az időtartamra bérleti díjat az Önkormányzat nem számol fel.

 

A fentiek alapján szükséges a közgyűlési határozat megfelelő módosítását elvégezni.

 

 

Érd, 2021. január 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 157/2020. (X. 22.) határozatában a bérbeadás feltételeit rögzítő szövegrész az alábbi mondattal egészül ki:

 

„– a bérlőnek a csatorna kiépítésének befejezéséig – legfeljebb 2021. március 31. napjáig – bérleti díjat nem kell fizetnie”

 

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester