A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM rendelet 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb 5 hétben határozhatja meg.

 

A bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének fenntartói meghatározása azért is szükséges, mert a nyári tisztasági festést, nagytakarítást és a szükséges karbantartások és felújítások zavartalan elvégzését a gyermekek távollétében lehet biztonságosan megoldani.

 

A bölcsődék a szülőket – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – 2021. február 15-éig tájékoztatják a nyári nyitva tartás idejéről és arról is, hogy hol vehetik igénybe a gyermekek a napközbeni ellátást, tekintettel arra, hogy a fenntartónak a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodnia kell a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.

 

A bölcsődék részleges (csoportonkénti) zárását indokolja a központi költségvetés által biztosított finanszírozás optimális kihasználása, ugyanis a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú mellékletének II. pontjának 40.2.1. és 40.2.3. alpontja alapján a beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott.

 

A bölcsődék vezetői – figyelemmel az elmúlt évek tapasztalataira – megküldték javaslatukat az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde nyári zárásának időtartamára.

 

 

Érd, 2021. január 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése szerinti fenntartói jogkörben eljárva az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjét a 2021. évre a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – január 31.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester