A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelet (Rendelet) módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A jelenlegi szabályozás alapján önkormányzati lakás szolgálati jelleggel annak adható bérbe, aki:

  • a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban áll, vagy
  • az önkormányzat intézményénél közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll, vagy
  • Érd Város Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagja.

 

Indokoltnak tartom kibővíteni azok körét, akik részére önkormányzati lakást biztosítható szolgálati jelleggel, lehetőséget adva ezzel arra, hogy – a város számára nélkülözhetetlen – képzett szakemberek átmenetileg a lakhatási problémájukat megoldják.

 

A rendelet-módosítási javaslat elfogadásával a jogosultak köre az alábbiakkal egészülne ki:

  • az Érdi Tankerületi Központ által fenntartott Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő oktatási intézmény pedagógusa, az Érdi Szakképzési Centrum részeként működő Érdi SZC Kós Károly Technikum munkavállaló oktatója,
  • az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatásos állományú tagja.

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók jogviszonya 2021. március 1-jén egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át. Annak érdekében, hogy a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény dolgozói a továbbiakban is jogosultak legyenek szolgálati lakás igénylésére, szükséges a Rendelet 11.§ (1) bekezdés b) pontját ezzel a jogviszonnyal kiegészíteni.

 

A Jat. 17. §-a alapján a szabályozás várható következményeinek felmérése előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az indokolás mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

 

Érd, 2021. február 25.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló

38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében,valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„11. § (1) Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel annak adható bérbe, aki:

 

  • Érd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával közszolgálati jogviszonyban áll,
  • Érd Város Önkormányzatának intézményénél közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll,
  • Érd Város Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagja,
  • az Érdi Tankerületi Központ által fenntartott Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő oktatási intézmény pedagógusa, az Érdi Szakképzési Centrum részeként működő Érdi SZC Kós Károly Technikum munkavállaló oktatója, vagy
  • az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatásos állományú tagja”

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester