Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei – az 53/2016. (III. 24.) számú határozattal megállapított Településszerkezeti Terv és a 9/2016. (III. 31.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat, illetőleg annak Szabályozási Terv melléklete – több részterületet érintő módosításáról a 3/2020. (I. 30.) számú határozatával döntött a Közgyűlés.

 

A határozatban a HÉSZ alkalmazásából eredő szöveges korrekciók igényén túl tételesen szerepelnek a város különböző részein elhelyezkedő, módosítással érintett területek.

 

A településrendezési eszközök több területet érintő módosításának véleményezése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamit egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet által szabályozott teljes eljárás keretein belül zajlik, melyben az államigazgatási szervek, érintett területi, települési önkormányzatok előzetes tájékoztatása, és a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek ún. partnerségi értesítése 2020. július-augusztus hónapban történt, augusztus 24-én lakossági fórumon is ismertettük a változtatási szándékokat. A lakossági fórum kb. 30 érdeklődő részvételével történt, az ott elhangzott észrevételekről emlékeztető készült, ezen kívül írásban is érkezett néhány partnerségi vélemény.

 

Az előzetes tájékoztatóra a lakosságtól, az államigazgatási szervektől, területi és települési önkormányzatoktól kapott válaszok figyelembevételével elkészült a településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja, melyet az indokoláshoz is mellékelünk. A véleményezési dokumentáció nem tartalmazza a 3/2020. (I. 30.) számú közgyűlési határozat 7. pontjaként szereplő Salgói utcai Páraliget lakópark és környezetére vonatkozó tervezési területet, ugyanis nem jött létre a többségi tulajdonos és az önkormányzat között a határozat szerinti, tulajdonos általi vállalásokat is tartalmazó településrendezési szerződés.

 

A kormányrendelet 38. §-a szerinti véleményezési szakaszban a dokumentáció 2020. december 22-én megküldésre került az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak. Az érintett lakosságot a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet szerint, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép- védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) számú kormányrendelet 2. §-ának megfelelően, elektronikus úton a 2020. december 21-étől – 2021. január 8-ig tartó véleményezési szakaszban tájékoztattuk a város honlapján (https://www.erd.hu/polgarmesteri-hivatal/hesz--telepuleskep/teleeszkmod/elozetes-tajekoztatas---teter), az Érdi Újság véleményezési idő alatt megjelent lapszámában, valamint a hivatal bejáratánál elhelyezett hirdetményben.

 

A kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerint a véleményezést követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, azok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról pedig a Közgyűlés dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.

A fenti szabályok szerint az indokoláshoz mellékeljük a beérkezett véleményeket, az ezekre adott válaszokat, és a nemleges válaszok indoklását is.

 

A véleményezési szakasz lezárását, dokumentálását és közzétételét követően a dokumentáció a Kormányrendelet 40. § (1) bekezdése szerint benyújtható végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz. A végső szakmai véleményezést követően, amennyiben szükséges, a korrekciókat követően dönthet majd a Közgyűlés határozattal és rendeletalkotással az érintett területekre vonatkozó TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv-módosításról.

 

 

Érd, 2021. február 24.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2020. (I. 30.) számú határozatában meghatározott részterületekre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

 

A tervmódosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően történt. A Kormányrendelet 26. alcíme szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt követően a 27. alcím szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték. A beérkezett véleményeket a Közgyűlés megismerte.

 

Mindezen dokumentumokat, terveket megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indokolásával egyetért.

 

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Kormányrendelet 39. § (3) bekezdése szerint a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények szerint korrigált alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek – TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet – az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújthatóak.

 

 

Határidő:         határozat Állami Főépítésznek továbbításra – 10 munkanap

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester