A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi ágazat tekintetében az önkormányzat kötelező feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény részletezi.

 

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) számú kormányrendelet, valamint a valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) számú EüM rendelet határozza meg. Ezen jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek  alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

 

A fenti jogszabályok alapján az önkormányzat a 100/2020. (VI. 17.) és a 105/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozatok alapján öt évre szóló feladat-ellátási szerződést kötött a 2. és 17. számú háziorvosi  körzetek ellátására.

 

Az említett körzetekben háziorvosi tevékenységet  végző orvosok, dr. Schütz Andrea és dr. Schütz István 2021. február 16-án közös kérelmet nyújottak be, melyben bejelentették, hogy két önálló gazdasági társaság keretében folytatják tovább a háziorvosi tevékenységüket. A 17. számú háziorvosi praxist változatlanul a „Schütz és Társa” Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság keretében dr. Schütz Andrea, a 2. számú háziorvosi praxist az újonnan alapított  gazdasági társaság keretében dr. Schütz István folytatja tovább Schütz Medical Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel 2021. március 1-jétől.

 

Dr. Schütz Andrea a rendelési idején kíván módosítani, amely közgyűlési döntést nem igényel, viszont dr. Schütz István háziorvos tekintetében meg kell szüntetni a feladat-ellátási szerződést a „Schütz és Társa” Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal, és új szerződés kell kötni a Schütz Medical Korlátolt Felelősségű Társasággal. Mivel új egészségügyi szolgáltatóval történik a szerződéskötés, a szerződés időtartamára az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése irányadó, mely szerint a feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama öt év.

 

A közgyűlésnek hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy a társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a működési engedélyt abban az esetben adja ki a társaság részére, ha a praxis működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja.

 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) számú ESzCsM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételek mindkét orvos esetében biztosítottak.

 

 

Dr. Schütz István a háziorvosi praxisát a Felső utca 43. szám alatti orvosi rendelőben végzi. Az orvosi rendelő a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdona, mely ingatlanon az önkormányzatnak haszonélvezeti joga van. A rendelő haszonkölcsön szerződéssel került átadásra a „Schütz és Társa” Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság részére a feladat-ellátási szerződés időtartamára. Az új gazdasági társaság keretében való feladatellátás miatt a haszonkölcsön szerződést is módosítani szükséges.

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott szerződés-tervezet tartalmi elemei a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetésre kerültek.

 

 

Érd, 2021. február 24.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Schütz és Társa” Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal  (cégjegyzékszám: 13-06-039031, székhely: 2030 Érd Pipacs utca 14.)a 2. számú háziorvosi  körzet (tevékenységet végző orvos: dr. Schütz István háziorvos) alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2020. szeptember 30-án megkötött feladat-ellátási szerződést –új gazdasági társaság keretében történő feladatellátásratekintettel – 2021. február 28-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Schütz Medical Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszáma: 13-09-210879; székhelye: 2030 Érd, Pipacs utca 14.) feladat-ellátási szerződést köt 2021. március 1-jétől 2026. február 28-ig terjedő határozott időtartamra a 2. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A háziorvosi tevékenységet dr. Schütz István személyesen látja el.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Schütz Medical Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Schütz Medical Korlátolt Felelősségű Társaság a használati jogot alapító szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásban 22773 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanon a 22773/A/4 albetétet – mely természetben a Felső utca 43. szám alatt található – a háziorvosi feladatok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a feladat-ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti.

 

 

Határidő:         szerződés megkötésére 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester