A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi alapellátásról, ezen belül pedig az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról történő gondoskodás.

 

A központi orvosi ügyeleti tevékenységet Érd, valamint Diósd, Tárnok, Pusztazámor és Sóskút települések vonatkozásában a 2010. január 1. napjától határozatlan időtartamra megkötött szolgáltatási szerződés alapján az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

 

A hatályos szolgáltatási szerződés 21. pontja alapján az ügyeletet ellátó szolgáltató köteles évente egy alkalommal írásos beszámolót készíteni, azt a képviselő-testület ülésén szóban is megtenni, illetve a felmerült kérdésekre válaszolni.

 

Az ügyeleti ellátást végző társaság a beszámolási kötelezettségének eleget téve benyújtotta a 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, mely mellékletként csatolásra került.

 

A döntés meghozatalát a szerződéses kötelezettség figyelembevétele indokolja.

 

 

Érd, 2021. március 1.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés a központi orvosi ügyeleti tevékenységet ellátó Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester