A pandémia nyomán kialakult gazdasági körülmények még inkább felszínre hozták és súlyosbították azokat a pénzügyi problémákat, amelyek korábban is jelen voltak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásában. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét 4,2 milliárd forint forráshiánnyal fogadtam el, amely év közben kormányzati működési támogatás híján vállalhatatlan pénzügyi keretfeltételeket teremtett a 2021. évi gazdálkodáshoz.

 

Az idei évben több alkalommal vettem részt a kormány képviselőivel folytatott személyes egyeztetésen, amelyek azonban mindeddig nem vezettek a pénzügyi helyzetet javító, konkrét támogatási ígérethez.

 

Az esztendő első negyedében írásos támogatási kérelmek formájában is több alkalommal fordultam a Belügyminisztériumhoz és a Pénzügyminisztériumhoz. E levelekben bemutattam azokat a problémákat, amelyek a pandémia, valamint a kormány helyi adóbevételeket érintő elvonásokkal kapcsolatos intézkedései, továbbá a korábbi években biztosított működési támogatás megvonása következtében alakultak ki az önkormányzat gazdálkodása tekintetében.

 

A Pénzügyminisztérium a támogatási kérelmünkre írt válaszlevelében felhívta a figyelmemet arra, hogy azon települések, amelyek akár a járvány okán, akár egyéb okból működési problémákkal küzdenek, a 2021. évben is igénybe vehetik az önkormányzatok rendkívüli támogatásához rendelkezésre álló forrásokat.

 

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen a belügyminiszter és a pénzügyminiszter hirdetett pályázatot, amelynek alapvető célja az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására.

 

Az előbbiekben ismertetett indokok, valamint a 2021. év eddig eltelt időszakában vázolódó gazdálkodási körülmények alapján megállapítható, hogy az önkormányzatnak minden lehetőséget ki kell használnia annak érdekében, hogy a működési költségeihez kiegészítő központi költségvetési támogatáshoz jusson, ezért áttekintettük az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat keretében benyújtható támogatási igényeket.

 

Felülvizsgálva az önkormányzat tartozásállományát, figyelembe véve, hogy a kiírás szerint csak olyan tételekre nyújtható be pályázat, amelyek pénzügyi kiegyenlítése még nem történt meg, az alábbi jogcímeken nyújthatunk be támogatási igény:

 

 • közüzemi díjtartozásra;
 • élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozásokra;
 • támogatás szabálytalan felhasználása miatti és egyéb visszafizetési kötelezettségre;
 • helyi iparűzési adó visszafizetésre;
 • egyéb tartozásokra.

A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felületen kell rögzíteni az ott szereplő adatlapok kitöltésével. A pályázat évente két alkalommal nyújtható be, a benyújtás végső határideje 2021. szeptember 30.

 

A pályázat sürgős benyújtását indokolja, hogy az önkormányzat tartozásállományában szerepel a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 azonosító számú pályázati projekttel kapcsolatosan megállapított, összesen 70 millió forint összegű visszafizetési kötelezettség, amelyből a kapott részletfizetési megállapodás alapján 25 millió forint 2021. március 20-án volt esedékes, tehát már lejárt tartozásnak minősül, így megfelel a pályázati kritériumoknak.

 

A közüzemi díjtartozás, valamint az élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások tekintetében a pályázat benyújtása időpontjában fennálló, számlázott kötelezettségeknek megfelelő összeget szerepeltetjük pályázati igényként.

 

Az élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozások összegéből az arányosítással kiszámolt, normatív bevétellel és térítési díjjal nem fedezett összeget nyújtjuk be.

 

Az egyéb tartozások között

 

 • a Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszterével 2020. augusztus 6-án aláírt, a helyi közösségi közlekedési feladatok helyközi járatokkal történő ellátására tekintettel fizetendő, 15.833.000 forint összegről szóló megállapodás szerinti kötelezettség;
 • a Sportcsarnok működtetésével összefüggésben fizetendő 3. havi közszolgáltatási díj – 29 millió forint –, és
 • a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére fizetendő 2021. évi 2,2 millió forint összegű tagdíj szerepel.

 

A helyi iparűzési adó visszafizetésekből származó kötelezettségek a benyújtás időpontjában fennálló, adótúlfizetésből eredő kötelezettségek ASP rendszerben rögzített egyenlege kerül pályázati igényként rögzítésre.

 

 

Érd, 2021. március 30.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által hirdetett, önkormányzatok rendkívüli támogatása címen pályázatot nyújt be az alábbi jogcímek tekintetében a pályázat benyújtása napján fennálló tartozásokra tekintettel:

 

 • közüzemi díjtartozásra;
 • élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra;
 • támogatás szabálytalan felhasználása miatti és egyéb visszafizetési kötelezettségre;
 • helyi iparűzési adó visszafizetésre;
 • egyéb tartozásokra.

 

 

Határidő:         pályázat benyújtására – 2021. március 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester