A 2017. december 7-én a IKT-2017-302-I1-00007548 iktatószámú Támogatási Szerződés alapján a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (akkori nevén Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága) mint Támogató Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát támogatásban részesítette.

 

Az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében a beruházás, illetve annak előkészítése csak a rendelet szabályai szerint elfogadott beruházási célokmánybirtokában kezdhető meg, ezért szükséges a beruházási célokmány elfogadása.

 

 

Érd, 2021. május 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 azonosítószámú, Az Érd, Budai – Diósdi út turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése elnevezésű projekt kapcsán az Érd, Budai út – Velencei út – Fehérvári út tengely megújításához és városközponti szakaszának humanizálásához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint kapcsolódó tervezői feladatok elvégzése tárgyban elkészített, a határozat mellékletét képező célokmányt elfogadom.

 

Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése a célokmányban foglalt tervezői feladatokra bruttó 50 millió forint értékhatárig biztosít fedezetet, amelyből:

 

 • 24.767.637 forint a VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében biztosított támogatási forrásként rendelkezésre áll;
 • a VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében biztosított támogatási forrásként rendelkezésre álló forráson felül szükséges fedezetet 25.232.363 forint értékhatárig a Közgyűlés önerőként biztosítja a 2021. évi költségvetés Általános tartaléka terhére.  

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

1. melléklet a …/2021. (. .) számú határozathoz

 

 

 

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 azonosítószámú, az Érd, Budai-Diósdi út turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése elnevezésű projekt kapcsán az Érd, Budai út- Velencei út – Fehérvári út tengely megújításához és városközponti szakaszának humanizálásához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint kapcsolódó tervezői feladatok elvégzése.

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Támogatási szerződés iktatószáma: IKT-2017-302-I1-00007548

Támogatási szerződés 1. számú módosítás iktatószáma: IKT-2018-302-I1-00022782

Támogatási szerződés 2. számú módosítás iktatószáma: IKT-2017-302-I1-00001629/0000051

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

22263 helyrajzi szám  (Budai út) – 22552/43 helyrajzi szám (Diósdi út körforgalom déli ág) – 18893/3 helyrajzi szám (Szabadság tér)  – 18893/4 helyrajzi szám (Szabadság tér) – 18893/2 helyrajzi szám (Velencei út) – 17777 helyrajzi szám (Fehérvári út)

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

I. tervezési szakasz: Budai út (22263 helyrajzi szám) külső szakasz: Balatoni út („Tesco-körforgalom”) – Enikő utcai körforgalom (Stop Shop):

 • irányhelyes kerékpárút megtervezése,
 • kétoldali párhuzamos parkolóhely kialakítás megtervezése,
 • hiányzó járdaszakaszok megtervezése,
 • új gyalogos átkelőhely megtervezése,
 • az útszakasz felújítási tervének elkészítése,
 • meglévő forgalomirányító berendezés fázisterv módosítása.

 

II. szakasz: Budai út belső szakasz: Enikő utcai körforgalom (Stop Shop) – Diósdi úti körforgalom:

 • az északi és a déli oldali irányhelyes kerékpárút megtervezése,
 •  kétoldali párhuzamos parkolóhely kialakítás megtervezése,
 • kerékpárút átvezetésének megtervezése meglévő Enikő utcai körforgalmú csomópont minden ágán,
 • járdaszakasz módosult nyomvonal, megújított zöldterületek rekonstrukciós terveinek elkészítése,
 • az útszakasz felújítási tervének elkészítése.

III. szakasz: Diósdi úti körforgalom

Ajánlatkérő engedélyes tervvel rendelkezik tárgyi körforgalmú csomópontra, (cca. 260 méter) mely turbókörforgalom terveinek felülvizsgálata és áttervezése szükséges:

 

 • kerékpárút átvezetésének megtervezése meglévő Diósdi úti körforgalmú csomópont minden ágán, mely csatlakozik a – „Szabadság téri csomóponton kerékpársáv átvezetése” tervéhez
 • meglévő körforgalmú csomópont déli Budai úti ágának áttervezése 2 be- és kihajtó forgalmi sávról egy be- és kihajtó forgalmi sávra.

 

 

 

IV. tervezési szakasz:       Szabadság tér

                                               (Alsó utca – Velencei út 9.)

A Szabadság térre kész és engedélyezett úttervek állnak rendelkezésre kétoldali kerékpársáv, középsziget csökkentése mellett útburkolat szélesítéssel történő kiépítésére. Tervezési szakasz cca. 400 méter.

 

 • burkolat szélesítési és felújítási terv, szegélykorrekció;
 • meglévő forgalomirányító berendezés áthelyezése, fázisterv módosítása,
 • víznyelők áthelyezése,
 • járdaszakasz felújítás, megújított zöldterületek rekonstrukciós terveinek elkészítése,

 

V. tervezési szakasz, két szakaszból áll: Velencei út 9., Előadó utca és Csóka utca-Kánya utca közötti szakaszok:

Kétoldali kerékpársáv kialakítására kész tervek állnak rendelkezésre. Tervezési szakasz hossza cca. 300 m és 800 m. A kerékpársáv kialakítás terveinek kiegészítésével

 

 • burkolat rekonstrukciós terv, szegélykorrekció
 • víznyelők áthelyezése,
 • járdaszakasz felújítási és megújított zöldterületek rekonstrukciós terveinek elkészítése,

 

VI. szakasz:         Előadó utca – Ügyész utca

                        (Elöljáró utcai csomópont):

Az Elöljáró utcai csomópont fejlesztése a közelmúltban történt meg kerékpársávok kialakítása nélkül. Olyan műszaki megoldás kidolgozása szükséges, amely a csomópont előtt és után megtervezett kerékpársávok között teljes értékű és biztonságosan járható, valódi kerékpáros kapcsolatot biztosít a csomópont lehető legkisebb mértékű érintettségével.

 

VII. tervezési szakasz:     Ügyész utca – Csóka utca (Tolmács utcai tervezett csomópont)

Ajánlatkérő a tervezési szakasz (cca. 650 m) egy részére rendelkezik kerékpársáv kialakításának terveivel.  Erre a szakaszra tervező készítsen rekonstrukciós tervet:

 • burkolat rekonstrukciós terv, szegélykorrekció
 • víznyelők áthelyezése,
 • járdaszakasz felújítási és megújított zöldterületek rekonstrukciós terveinek elkészítése,

 

A fennmaradó szakaszra a szomszédos szakaszokhoz csatlakozva tervező készítse el a kerékpársáv kialakításának (ideiglenes) terveit, burkolat rekonstrukciós terv nem készül, Tolmács utca csomópont terveivel rendelkezik ajánlatkérő.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 • költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);
 • a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Indikatív árajánlatok (3 darab) becsült átlaga szerint:

Szakasz megnevezése

nettó becsült átlagár [forint]

Budai út külső szakasz: Balatoni út („Tesco-körforgalom”) – Enikő utcai körforgalom (Stop Shop)

7 816 667

Budai út belső szakasz: Enikő utcai körforgalom (Stop Shop) – Diósdi úti körforgalom

5 783 333

Diósdi úti körforgalom

8 416 667

Szabadság tér

(Alsó utca – Velencei út 9.)

3 393 333

Velencei út 9. – Előadó utca és Csóka utca – Kánya utca

2 783 333

Előadó utca – Ügyész utca (Elöljáró utcai csomópont)

1 916 667

Ügyész utca – Csóka utca (Tolmács utcai tervezett csomópont)

2 583 333

összesen:

32 693 333

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 projekt támogatása terhére: 24.767.637 forint.

Önrészként vállalt összeg maximum: 25.232.363 forint.

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

úniós, nyílt közbeszerzési eljárás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

nem releváns

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Előzetes tanulmányterv nem készült. Megrendelő rendelkezésére álló előzménytervek:

 • Diósdi út körforgalom engedélyes terve, (ViaFutura Kft.)
 • Velencei úti kerékpársáv, forgalomtechnikai terv (Értékterv Kft.)
 • Szabadság tér, engedélyes terv (Értékterv Kft.)
 • Tolmács utca és csomópontjának tervei (Uvaterv Kft)

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

lásd 5. pontban

Jelentős közműkiváltásra várhatóan a III. szakasz (diósdi úti körforgalom) kapcsán lesz szükség. Közlekedési infrastruktúra kapcsán gépjármű forgalom jelentős változása nem várható, a kerékpáros útvonalak kiépülésével, összeköttetésével a kerékpáros forgalom élénkülése várható.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Tervezett beavatkozások idegen terület igénybevétele nélkül, azaz kizárólag önkormányzati területet érintve és a jelenleg kialakult használatot figyelembe véve valósulnának meg.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2023. június

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

önkormányzat saját forrásának terhére

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns