A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi ágazat tekintetében az önkormányzat kötelező feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 3. alcíme részletezi.

 

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) számú kormányrendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) számú EüM rendelet határozza meg. Ezek a jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 174/2020. (X.22.) számú határozat alapján az érdi 5. számú háziorvosi praxis háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést, aki a háziorvosi tevékenységet az Érd, Bagoly u. 2/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú „Dr. Staud József Egészségház” elnevezésű önkormányzati tulajdonú rendelőben végzi. A rendelő használatára vonatkozóan haszonkölcsön szerződésben rendelkeztek a felek.

 

Dr. Balla Rozália Teréz 2021. május 10-én bejelentette, hogy gazdasági okok miatt a háziorvosi tevékenységét, mint egyéni vállalkozó megszüntetné 2021. július 31. napjával és 2021. augusztus 1-jétől a Skorpió Kft. ügyvezetőjeként végezné tovább.

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott szerződés-tervezet tartalmi elemei a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetésre kerültek. Az orvos az előírt szakmai követelményeknek továbbra is megfelel, panaszbejelentés a működésével kapcsolatban nem érkezett, ennek megfelelően indokolt a feladat-ellátási szerződés megkötése öt éves időtartamra.

 

 

Érd, 2021. június 01.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvossal (székhely: Érd, Szövő u. 132. nyilvántartási szám: 24562683 adószám: 60901110133) 2021. március 25-én háziorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződést és az önkormányzati tulajdonú rendelő használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződést – az egészségügyi szolgáltató kérésére – 2021. július 31-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

 

Határidő:         30 nap a szerződés megszüntetésére

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 5. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Érd Szövő utca 132.; cégjegyzékszáma: 13-09-096946, adószám: 13163200-1-13) feladat-ellátási szerződést köt 2021. augusztus 1-jétől 5 éves időtartamra. A háziorvosi tevékenységet személyesen végző orvos: dr. Balla Rozália Teréz.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 17775 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bagoly út 2/A szám alatt található „Dr. Staud József Egészségház” elnevezésű önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyeként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő:         30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester